Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  

Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego.

Na co można składać wnioski

Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-193.

Kto może składać wnioski

Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.

Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pomoc na realizację operacji przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

  1. poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
  2. od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1 050 zł,
  3. od 12 m do 18 m – w wysokości 1 450 zł,
  4. od 18,01m do 24 m – w wysokości 1 750 zł,
  5. powyżej 24 m – w wysokości 2 250 zł

– za każdy dzień tego zaprzestania4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia 30 lipca 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041)5.

Kryteria wyboru operacji

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie6.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi7.

1zgodnie z § 71a ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
3zgodnie z § 71a ust. 1 i 3 rozporządzenia wykonawczego;
4zgodnie z § 71a ust. 1 - 3 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z pkt XI załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.).

Data wprowadzenia: 17.07.2020