Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Logotyp Rybactwo i Morze 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a  rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 15 września 2017 r. do  13 października 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia wykonawczego, tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji  prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  100 000 000 złotych.

Zgodnie z pkt III, grupa 1 załącznika nr 3 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania", do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

 1. zaawansowane - prawomocna  decyzja  o udzieleniu  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  pozwolenia  na  budowę  lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
 2. średniozaawansowane - decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
 3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
 4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 10 pkt.

2. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 20 pkt):

 1. w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstaną 4 lub więcej nowych miejsc pracy - 20 pkt;
 2. w wyniku  operacji  przewidującej  powstanie  nowego obiektu  chowu  lub hodowli ryb powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy - 15 pkt;
 3. w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie 1 nowe miejsce pracy - 10 pkt;
 4. w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie powyżej 1 nowego miejsca pracy - 15 pkt;
 5. w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb utrzymane zostanie dotychczasowe zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście produkcji - 10 pkt.

3. Efektywność produkcyjna operacji (maksymalnie 35pkt):  

 1. możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą powyżej 500 ton rocznie - 35 pkt;
 2. możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 250 do 500 ton rocznie - 30 pkt;
 3. możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 100 do 249 ton rocznie - 20 pkt;
 4. możliwości produkcyjne dla operacji wynoszą od 50 do 99 ton rocznie - 15 pkt.  

4. Efektywność ekonomiczna operacji (maksymalnie 25pkt):  

 1. współczynnik  kosztu  możliwości  produkcyjnych  dla operacji  wynosi  do  74 tys.  zł  /  10 ton  przyrostu  produkcji  - 25 pkt;
 2. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 74 do 79 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 23 pkt;
 3. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 79 do 89 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 22 pkt;
 4. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 89 do 99 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 20 pkt;
 5. współczynnik  kosztu  możliwości  produkcyjnych  dla operacji  wynosi  powyżej  99 do  109 tys.  zł / 10 ton przyrostu produkcji - 18 pkt;
 6. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 109 do 124 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 15 pkt;
 7. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 124 do 139 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 12 pkt;
 8. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 139 do 159 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 9 pkt;
 9. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 159 do 179 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 6 pkt;
 10. współczynnik kosztu możliwości produkcyjnych dla operacji wynosi powyżej 179 do 200 tys. zł / 10 ton przyrostu produkcji - 3 pkt

Zgodnie z § 41 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 01.09.2017