Działanie "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", operacje realizowane w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", operacje realizowane w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014

Logotyp Rybactwo i Morze 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d  rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 23 sierpnia 2017 r. do  18 września 2017 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę",
w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia wykonawczego, tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  15 000 000 złotych.

Zgodnie z pkt III, grupa 4 załącznika nr 3 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania",  
do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

 1. zaawansowane  -  prawomocna  decyzja  o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę albo jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;
 2. średniozaawansowane  -  decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  i decyzja  o warunkach  zabudowy  lub  ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;
 3. początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;
 4. operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 10 pkt.

2. Wpływ operacji na poziom dywersyfikacji działalności (maksymalnie 45 pkt):  

 1. w wyniku  operacji  planowane  przychody  z dodatkowych  źródeł  działalności  wyniosą  powyżej  30%  do  40% przychodów  z ostatniego  roku  obrachunkowego  lub  całkowitej  wartości  sprzedanych  ryb  netto  (bez  podatku  VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) - 45 pkt;
 2. w wyniku  operacji  planowane  przychody  z dodatkowych  źródeł  działalności  wyniosą  powyżej  20%  do  30% przychodów  z ostatniego  roku  obrachunkowego  lub  całkowitej  wartości  sprzedanych  ryb  netto  (bez  podatku  VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) - 40 pkt;
 3. w wyniku  operacji  planowane  przychody  z dodatkowych  źródeł  działalności  wyniosą  powyżej  10%  do  20% przychodów  z ostatniego  roku  obrachunkowego  lub  całkowitej  wartości  sprzedanych  ryb  netto  (bez  podatku  VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) - 35 pkt;
 4. w wyniku  operacji  planowane  przychody  z dodatkowych  źródeł  działalności  wyniosą  do  10%  przychodów z ostatniego roku obrachunkowego lub całkowitej wartości sprzedanych ryb netto (bez podatku VAT) z ostatniego roku sprawozdawczego (od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia) - 30 pkt.

3. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 35 pkt):

 1. w wyniku operacji powstaną 4 lub więcej nowych miejsc pracy - 35 pkt;
 2. w wyniku operacji powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy - 30 pkt;
 3. w wyniku operacji powstanie 1 nowe miejsce pracy- 25 pkt;
 4. w wyniku operacji 3 lub więcej miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności - 20 pkt;
 5. w wyniku operacji od 1 do 2 miejsc pracy zostanie utrzymanych dzięki przeniesieniu ich do nowych form działalności - 15 pkt.

Zgodnie z § 41 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 09.08.2017