Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

Logotyp "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania  "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza", o których mowa w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.).

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495 i 1964), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 9 czerwca 2017 r. do  23 czerwca 2017 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania "Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza", o których mowa w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  9 924 755 złotych.

Zgodnie z pkt VIII załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania" o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana na statkach rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, w liczbie:

  • 10 i więcej - 5 pkt,
  • 1 - 9 - 3 pkt;

2) operacja będzie realizowana przez więcej niż 1 podmiot - 5 pkt;

3) operacja będzie realizowana przy użyciu narzędzi połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego w liczbie:

  • 3 sztuki i więcej - 5 pkt,
  • 1 - 2 sztuk - 3 pkt;

4) dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy co najmniej 50% statków rybackich realizujących operację będą stanowiły statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów;

5) operacja będzie realizowana na obszarze sieci NATURA 2000 i dotyczyć będzie innowacji w zakresie ochrony żywych zasobów morza będących przedmiotem ochrony na danym obszarze - 5 pkt.

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru operacji oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 26.05.2017