"Innowacje", o których mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania "Innowacje", o których mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.)

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań  w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 11 lipca 2017 r. do  31 lipca 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania "Innowacje", o których mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  39 706 540 złotych.

Zgodnie z pkt I, załącznika nr 3 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania" do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1. W ramach oceny dokonywanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1) wnioskodawca jest jednostką naukową (maksymalnie 10 pkt):

a) realizującą statutowo zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego - 10 pkt,

b) której zakład będący beneficjentem realizuje zadania z zakresu rozwoju rybactwa śródlądowego statutowo lub na podstawie upoważnienia - 7 pkt,

c) realizującą zadania mogące służyć rozwojowi rybactwa śródlądowego w zakresie medycyny weterynaryjnej, ochrony i oczyszczania wód, genetyki ryb, żywienia ryb, utylizacji odpadów, a także w innym zakresie służącym rozwojowi rybactwa śródlądowego - 5 pkt;

2) projekt jest realizowany w konsorcjum (maksymalnie 15 pkt):

a) z co najmniej trzema jednostkami naukowymi i trzema przedsiębiorstwami akwakultury - 10 pkt,
b) z co najmniej dwoma jednostkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami akwakultury - 8 pkt,
c) z co najmniej jedną jednostką naukową i jednym przedsiębiorstwem akwakultury - 5 pkt,
d) z co najmniej jednym przedsiębiorstwem akwakultury - 2 pkt
- przy czym w przypadku gdy projekt jest realizowany w konsorcjum, w którym dodatkowo uczestniczy przynajmniej jedna zagraniczna jednostka naukowa - 5 pkt;

3) projekt przewiduje zaangażowanie osób kształcących się zawodowo w kierunku rybackim (maksymalnie 5 pkt):

a) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany na każdym etapie projektu - 5 pkt,
b) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie wdrożeniowym projektu - 4 pkt,
c) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie badawczym projektu - 3 pkt,
d) udział słuchaczy szkół wyższych lub średnich o profilu rybackim jest przewidziany tylko na etapie publikacji efektów projektu - 2 pkt.

2. W ramach oceny dokonywanej przez organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948):

1) cel i tematyka projektu mieści się w zakresie objętym tematyką znajdującą się na liście publikowanej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa - 15 pkt;

2) projekt przewiduje (maksymalnie suma 15 pkt):

a) opracowanie i wdrożenie nowej technologii w co najmniej jednym przedsiębiorstwie akwakultury - 5 pkt,
b) badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich efektywności ekonomicznej i możliwości ich zastosowania na skalę gospodarczą - 5 pkt,
c) aktywne upublicznienie wyników projektów przez udział w co najmniej dwóch krajowych konferencjach lub wystawach i jednej zagranicznej konferencji lub wystawie o tematyce związanej z akwakulturą oraz w ogólnodostępnych źródłach - 5 pkt;

3) ocena poziomu innowacyjności projektu (maksymalnie 40 pkt):
- liczba punktów uzyskanych na podstawie rankingu opracowanego na podstawie średniej liczby punktów przyznanych przez organ opiniodawczo-doradczy dla danego naboru.

Zgodnie z § 41 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru operacji oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 27.06.2017