Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody

Logotyp PO RYBY 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania "Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), na realizację operacji, o których mowa w § 18 ust.1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), tj. prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 29 września 2017 r. do  27 października 2017 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania "Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", na realizację operacji, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego, tj. prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  60 000 000 złotych.

Zgodnie z pkt V, grupa 1 załącznika nr 3 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania",  do rozporządzenia wykonawczego, o kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru.

1. Zaawansowanie formalne operacji (maksymalnie 20 pkt):

1) zaawansowane - prawomocna decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę lub jedna z nich, jeżeli druga nie jest wymagana - 20 pkt;

2) średniozaawansowane - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzja o warunkach zabudowy lub ocena wpływu na środowisko (jeżeli była wymagana) - 15 pkt;

3) początkowe - koncepcja inwestycyjna i studium wykonalności - 10 pkt;

4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nie przewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 10 pkt.

2. Wpływ operacji na zatrudnienie (maksymalnie 10 pkt):

1) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstaną 4 lub więcej nowe miejsca pracy - 10 pkt;

2) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie od 2 do 3 nowych miejsc pracy - 7 pkt;

3) w wyniku operacji przewidującej powstanie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie 1 nowe miejsce pracy - 5 pkt;

4) w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb powstanie powyżej1 nowego miejsca pracy - 7 pkt;

5) w wyniku operacji nieprzewidującej powstania nowego obiektu chowu lub hodowli ryb utrzymane zostanie dotychczasowe zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście produkcji - 5 pkt.

3. Efektywność produkcyjna operacji:

1) niedotyczących obiektów wylęgarniczo-podchowowych (maksymalnie 30 pkt):

a) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji powyżej 300 ton rocznie - 30 pkt,

b) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 200 do 300 ton rocznie - 25 pkt,

c) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 100 do 199 ton rocznie - 20 pkt,

d) w wyniku operacji jest planowany wzrost produkcji od 50 do 99 ton rocznie - 15 pkt;

2) w przypadku obiektów wylęgarniczo-podchowowych (maksymalnie 70 pkt):

a) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie co najmniej 100 litrów ikry - 70 pkt,

b) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 60 do 99 litrów ikry - 60 pkt,

c) w wyniku operacji jest planowane uzyskanie rocznej zdolności obsady aparatów inkubacyjnych na poziomie od co najmniej 10 do 59 litrów ikry - 50 pkt.

4. Efektywność wykorzystania zasobów wodnych (nie dotyczy obiektów wylęgarniczo-podchowowych) (maksymalnie 40 pkt):

1) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji powyżej 10 ton z 1 l/s poboru wody - 40 pkt;

2) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 7,5 do 10 ton z 1 l/s poboru wody - 35 pkt;

3) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 5 do poniżej 7,5 tony z 1 l/s poboru wody - 30 pkt;

4) w wyniku operacji jest planowane osiągnięcie przez obiekt chowu lub hodowli ryb rocznej produkcji od 3 do poniżej 5 ton z 1 l/s poboru wody - 25 pkt.

Zgodnie z § 41 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten może dotyczyć operacji, która dotyczy jednego obiektu chowu lub hodowli.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Data wprowadzenia: 15.09.2017