Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), dotyczącym prowadzenia regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie
§ 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. włącznie można składać wnioski
o do finansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1
lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014", dotyczącym prowadzenia regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury.


W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  3 150 000 złotych.

Kryterium wyboru operacji jest suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z pkt I ppkt 5 załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji" do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 508/2014, jeżeli operacja:
1)    ma zasięg:
    a)    międzynarodowy - przyznaje się 5 pkt,
    b)    krajowy - przyznaje się 3 pkt;
2)      ma na celu promowanie pochodzących  z obszaru Unii Europejskiej produktów:
    a)    akwakultury - przyznaje się 3 pkt,
    b)    rybołówstwa śródlądowego - przyznaje się 3 pkt,
    c)    rybołówstwa morskiego - przyznaje się 3 pkt.

Zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  Jednocześnie, zgodnie z § 30 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego za miejsce realizacji operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie, o którym mowa w art. 68 ust. 1 lit. g tego rozporządzenia, uznaje się siedzibę wnioskodawcy.
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl-otwórz  i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Daniel Obajtek
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 16.12.2016