Działanie 3.2 "Gromadzenie danych" w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 3.2 "Gromadzenie danych" w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.), zrealizowaną odpowiednio w 2014 i 2015 roku w zakresie działania 3.2 "Gromadzenie danych" w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

   Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie
§ 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U.  poz. 1437), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 18 listopada do 2 grudnia 2016 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na operację, o której mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 508/2014, zrealizowaną odpowiednio w 2014 i 2015 roku.

   W ramach powyższej operacji o pomoc może ubiegać się podmiot określony w § 27
ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, tj. minister właściwy do spraw rybołówstwa.
   W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  11 070 000 zł.
   Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203), w § 13 i § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.
   Zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Centrali Agencji.
   Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl- otwórz i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".
   Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach  
i obowiązkach beneficjentów zawarte są  w przepisach rozporządzenia wykonawczego
i  rozporządzenia nr 508/2014.

Daniel Obajtek
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 04.11.2016