Działanie 1.6 "Trwałe zaprzestanie działalności połowowej"

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 "Trwałe zaprzestanie działalności połowowej" na realizację operacji dotyczących złomowania statku rybackiego oraz przekwalifikowania statku rybackiego.

Logotyp Rybactwo i Morze 2014 - 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 10 października do  24 października 2016 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania 1.6 "Trwałe zaprzestanie działalności połowowej" na realizację operacji dotyczących złomowania statku rybackiego zgodnie z § 18 pkt 1 oraz dotyczących przekwalifikowania statku rybackiego zgodnie z § 18 pkt  2 rozporządzenia wykonawczego.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  80 000 000 złotych.

Pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie (na podstawie pkt XVII załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu trwałego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" rozporządzenia wykonawczego).

Zgodnie z § 83 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl - otwórz  i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym.

Daniel Obajtek
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 26.09.2016