Działanie 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"

Logotyp Rybactwo i Morze 2014 - 2020

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa w zakresie Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.).

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U.  poz. 1437), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 5 października do 20 października 2016 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.), dla której kosztami kwalifikowalnymi, zgodnie § 8 pkt 7 rozporządzenia wykonawczego, są koszty: organizacji, obsługi techniczno-administracyjnej oraz udziału uczestników konferencji, szkoleń oraz seminariów, służących zwiększeniu świadomości w zakresie konieczności zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, w tym przejazdów, diet i zakwaterowania, a także przygotowania i realizacji kampanii informacyjnych w tym zakresie.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości  100 000 zł.

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 poz. 1358 i z 2016 poz. 1203), w § 13 i § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.

Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów zawarte są   w rozporządzeniu wykonawczym.

Daniel Obajtek
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 21.09.2016