Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" - operacje, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. b rozporządzenia PE

Logotyp "Rybactwo i Morze 2014 - 2020"

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa w zakresie Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.).

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 11  rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U.  poz. 1437), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 19 października do 3 listopada 2016 r. włącznie  można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie Działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie" na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, z późn. zm.), dla której kosztami kwalifikowalnymi, zgodnie z § 8 pkt 1 lit. b rozporządzenia wykonawczego, są koszty opracowania, zakupu, instalacji, rozbudowy lub utrzymania: sprzętu komputerowego, podzespołów, oprogramowania oraz urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających transmisję danych od podmiotów zajmujących się rybołówstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa.

W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 50 000 zł.

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1358 i z 2016 r. poz. 1203), w § 13 i § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.

Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: archiwum.arimr.gov.pl (otwórz) i www.mgm.gov.pl  w zakładce "Rybołówstwo".

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach  
i obowiązkach beneficjentów zawarte są   w rozporządzeniu wykonawczym.

Daniel Obajtek
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data wprowadzenia: 05.10.2016