Zasady naboru pracowników

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej ważnymi informacjami dla wszystkich zainteresowanych pracą w ARiMR:

I. Zasady Naboru

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2008 r. Nr 98 poz. 634).

2. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

3. Dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze można składać osobiście lub listownie na adres podany w ogłoszeniu o naborze.

4. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Agencji.

5. Proces naboru kandydatów na stanowiska pracy w Agencji przeprowadza się w trzech etapach:

 • etap pierwszy - polega na dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych otrzymanych od kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu;
 • etap drugi - polega na przeprowadzeniu testu wiedzy, którego zakres ustala komisja rekrutacyjna. Po przeprowadzonym teście, na rozmowy kwalifikacyjne należy zaprosić nie mniej niż trzech kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w teście;
 • etap trzeci - polega na przeprowadzeniu z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Etap drugi procesu naboru może zostać decyzją przewodniczącego komisji rekrutacyjnej pominięty w przypadku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ze wszystkimi kandydatami.

7. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Informacja, o której mowa, zawiera:

 • nazwę i adres jednostki organizacyjnej Agencji, w której był prowadzony nabór;
 • określenie stanowiska pracy;
 • imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania;
 • uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego    kandydata.

9. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

10. Dane osobowe kandydatów do pracy, podawane w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, przetwarzane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 70, w celu rekrutacji. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

11. Kandydaci do pracy, którzy podają swoje dane osobowe w zakresie większym niż wymaga tego przepis art. 221 Kp, podają je dobrowolnie. W odniesieniu do tych dodatkowych danych, niezbędne jest wyrażenie przez kandydata na piśmie zgody na ich przetwarzanie przez ARiMR.

12. Kandydaci składający dokumenty aplikacyjne osobiście lub listownie powinni złożyć pod treścią oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych czytelny podpis.

13. Aplikacja kandydata do pracy zawierająca nieprawidłową treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

14. Z uwagi na częste błędy w oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych zalecamy skorzystanie z treści poniższego oświadczenia.

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz (Typ: PDF, Rozmiar: 419 KB)

15. ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyn.

16. ARiMR nie prowadzi bazy danych kandydatów do pracy. Oferty pracy należy składać każdorazowo, jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie. Wszystkie aplikacje nadesłane poza okresem naboru będą niszczone.

17. Nie należy składać jako załączników do życiorysu i listu motywacyjnego żadnych oryginałów dokumentów (np. dyplomów, świadectw pracy, certyfikatów itp.) Agencja nie ponosi odpowiedzialności za oryginały tych dokumentów.

18. Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, winny być niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

19. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy, składane do ARiMR poza okresem naboru, które nie zawierają numerów referencyjnych ogłoszenia powinny być niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

II. Na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację:

W ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w ARiMR określane są m.in. warunki pracy, konieczne i dodatkowe wymagania związane z konkretnym stanowiskiem pracy oraz niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu. Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertę, zwrócili Państwo uwagę na poniższe kwestie:

Właściwe dokumentowanie spełniania wymagań dotyczących:

1. doświadczenia zawodowego lub stażu pracy.

Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.
W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy, w szczególności poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, opinii czy referencji.

2. wykształcenia

Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie to wymóg konieczny. Jeżeli zatem na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie wykształcenia kierunkowego, np. prawniczego, kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia, np. kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku prawo. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia - dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach, zwłaszcza jeśli ogłoszenie zawiera wymóg wykształcenia kierunkowego.

3. znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego i w ogłoszeniu podano ten wymóg jako niezbędny albo dodatkowy, składane oferty powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających znajomość tego języka na wskazanym poziomie, np. wskazany w ogłoszeniu poziom B2 - oferta powinna zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku gdy znajomość języka obcego na wskazanym poziomie jest wymogiem niezbędnym, aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.

4. terminowego składania dokumentów

Ponieważ złożone dokumenty nie są zwracane, wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń) należy przekazywać w postaci kopii.

Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym:

Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone. W przypadku dokumentów potwierdzających wymagania konieczne ogłoszenia, dołączone tłumaczenie winno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jakość przygotowanych dokumentów

Realizacja zadań wymaga od zatrudnionych w ARiMR pracowników - oprócz kompetencji merytorycznych - również biegłości w komunikacji pisemnej, przejawiającej się m.in. umiejętnością bezbłędnego sporządzania dokumentów urzędowych. Niezbędne cechy to także staranność oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji. W związku z tym podczas naborów weryfikowane mogą być również:

 • kompetencje językowe kandydatów (m.in. zachowanie reguł ortografii, a także poprawność gramatyczno-stylistyczna formułowanych wypowiedzi),
 • umiejętność rozumienia przekazu pisemnego (dot. to m.in. błędów w oświadczeniach składanych przez kandydatów),
 • umiejętność poprawnego tworzenia pism urzędowych i pozyskiwania publicznie dostępnych informacji (dyskwalifikujące są np. błędy w nazwach własnych, określeniach funkcji i nazwiskach).

Najczęściej popełniane błędy, to:

 • nieprawidłowa treść oświadczenia dotycząca przetwarzania danych osobowych lub brak podpisu pod oświadczeniem;
 • brak dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • brak dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub staż pracy, w tym ich długość i rodzaj oraz brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe koniecznych do wykonywania oferowanej pracy;
 • brak tłumaczeń dokumentów złożonych w języku obcym, szczególnie dotyczących doświadczenia zawodowego;
 • brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, studiów podyplomowych, posiadanie uprawnień - jeżeli wymóg ich posiadania wynika z ogłoszenia;
 • aplikacje składane/wysłane/uzupełniane po terminie.