OR16/BWI/22/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego/Wydział ds. Rybactwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Stanowisko pracy ds. rybactwa

miejsce pracy: Szczecin

nr ref.: OR16/BWI/22/21
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na etat, umowa o pracę na czas określony obejmujący czas nieobecności pracownika.

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym wprowadzanie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
-przygotowanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
-prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych,
-rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do Biura Kontroli Wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
-    informowanie odbiorców pomocy w zakresie rozpatrywania wniosków,
-    informowanie bezpośredniego przełożonego o przebiegu realizacji zadań oraz o występujących problemach i dostrzeżonych nieprawidłowościach,
-    przygotowanie aneksów do zawartych umów oraz uczestnictwo w czynnościach odwoławczych dotyczących oddziału regionalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami.
    
Wymagania konieczne:
-wykształcenie średnie/wyższe
-przy wykształceniu średnim min 1 rok stażu pracy,
-znajomość zasad wdrażania programów przez ARiMR ze szczególnym uwzględnieniem programów dedykowanych sektorowi rybactwa i rybołówstwa oraz rolnictwa
-znajomość KPA,
-bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
-samodzielność, dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:
-staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
-wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
-prawo jazdy mile widziane,
-dokładność, odpowiedzialność,
-umiejętność pracy w zespole,
-odporność na stres.
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 06.09.2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BWI/22/21

Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BWI/22/21

Lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/BWI/22/21)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 23.08.2021