OR16/BKM/24/21

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:   Inspektor w Biurze Kontroli na Miejscu/Wydział Kontroli Terenowych Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Inspektor ds. kontroli terenowych

miejsce pracy: Szczecin

nr ref.: OR16/BKM/24/21
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę na etat, umowa o pracę na czas określony obejmujący czas nieobecności pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- powiadomienie beneficjenta o kontroli,
- przeprowadzenie kontroli w terenie,
- weryfikacja dokumentacji u beneficjenta,
- wypełnienie raportu z kontroli wraz z wymaganymi załącznikami,
- przekazanie dokumentacji do osób w Wydziale ds. Przygotowania i Obsługi Dokumentacji,
- wyjaśnianie wniesionych uwag do raportu z wykonywanych kontroli,
- przekazywanie sporządzonej i opisanej dokumentacji fotograficznej do samodzielnych stanowisk ds. przygotowania i obsługi dokumentacji,
- przeprowadzanie kontroli w ramach kontroli sprawdzających.
    
Wymagania konieczne:
- średnie/wyższe,
- przy wykształceniu średnim min 1 rok stażu pracy,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość KPA,
- znajomość zasad wdrażania programów przez ARiMR,
- biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
- znajomość zasad dobrej praktyki rolniczej.

Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy przy obsłudze wniosków związanych z funduszami europejskimi,
- odbyty staż lub praktyka w ARiMR,
- dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość i pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres.
                      
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:  07.09.2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BKM/24/21


Osobiście:
Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Szczecin, ul. Władysława Szafera 10
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR16/BKM/24/21

Lub elektronicznie:
na adres: kancelaria_16@arimr.gov.pl
(z dopiskiem: OR16/BKM/24/21)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (91) 469 84 31/32/33.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 24.08.2021