OR15/BP279/61/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Inspektor/Specjalista Biuro Powiatowe Leszno Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich na stanowisko pracy ds. obsługi wniosków-2

miejsce pracy: Leszno
nr ref.: OR15/BP279/61/21

 
  Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy -umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy


Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej
- sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych.
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział.
- udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR
- ustalanie kwoty nadmiernie/nienależnie pobranych płatności oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie.
- przygotowywanie zestawień i raportów dla kierownictwa OR niezbędnych do zarządzania i monitorowania procesu obsługi należności.
Wymagania konieczne:
 -  wykształcenie wyższe,
 -  znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 -  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 -  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 sierpnia 2021 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

z dopiskiem: OR15/BP279/61/21

osobiście:
w Kancelarii Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR15/BP279/61/21

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR15@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  OR15/ BP279/61/21

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 61 8455716

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 13.08.2021