OR15/BKM/63/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Inspektor/Specjalista Biuro Kontroli na Miejscu / Wydział ds. Obsługi i Przygotowania Dokumentacji na Stanowisko pracy ds. obsługi i przygotowania dokumentacji. miejsce pracy: Poznań

nr ref.: OR15/BKM/63/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy -umowa o pracę

Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
- Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia czynności kontrolnych.
- Powiadomienie beneficjenta o kontroli gospodarstwa.
- Przygotowanie i obsługa raportów z czynności kontrolnych po przeprowadzeniu kontroli.
- Przygotowanie poleceń kontroli
- Wykonywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji prac BKM wg ustalonych procedur.
- Rozpatrywanie oraz obsługa dokumentacji związanej z odwołaniami od wyników kontroli.
- Analiza dokumentacji pokontrolnej pod kątem wystąpienia nieprawidłowości skutkujących konieczności przekazania jej do GIJHARS lub do RDOŚ, WIOŚ, WIORIN itp.
- Przygotowywanie odpowiedzi ws. umotywowanych zastrzeżeń rolnika/beneficjenta co do ustaleń zawartych w Raporcie/Protokole z kontroli


Wymagania konieczne:
 -  wykształcenie wyższe,
-   prawo jazdy kat. B
 -  znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 -  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 -  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)
Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia.
2.List motywacyjny.
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, prawo jazdy.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 września 2021 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

z dopiskiem: OR15/BKM/63/21

osobiście:
w Kancelarii Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR15/BKM/63/21

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR15@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  OR15/BKM/63/21


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 61 8455716

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 24.08.2021