OR14/BP253/14/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Wydziale Rejestracji Zwierząt Stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt

miejsce pracy: Giżyckie Biuro Powiatowe w Giżycku
nr ref.: OR14/BP253/14/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy / 1 etat   umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:  
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:  
- obsługa dokumentów i beneficjentów z zakresu rejestracji zwierząt, ewidencji producentów oraz kół gospodyń wiejskich,
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR,
- archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie,
- znajomość problematyki rejestracji zwierząt w zakresie informacji dostępnej na stronie internetowej ARiMR,
- znajomość działań realizowanych w Biurze Powiatowym ARiMR w zakresie informacji dostępnej na stronie internetowej ARiMR
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Uwaga:przy wykształceniu średnim wymagany minimalny roczny staż pracy na podstawie umowy o pracę potwierdzony świadectwami pracy lub aktualnym  zaświadczeniem o zatrudnieniu

Wymagania pożądane:
- mile widziane doświadczenie w pracy w ARiMR w charakterze pracownika sezonowego /stażysty lub w innych instytucjach związanych z rolnictwem oraz doświadczenie w pracy przy obsłudze wniosków związanych z funduszami unijnymi,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra organizacja czasu pracy,
- rzetelność, odpowiedzialność,
- komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny.
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 30.08.2021 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn
osobiście:
w Kancelarii Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  OR14/BP253/14/21

lub w wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR14@arimr.gov.pl
w temacie Dokumenty dotyczące naboru  OR14/BP253/14/21
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie  3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie testu sprawdzającego wiedzę /rozmowy wstępnej.
W przypadku utrzymywania stanu epidemicznego, rozmowy kwalifikacyjne mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (089) 521 09 72, 523 00 35

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 13.08.2021