OR12/BP224/16/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor W Śląskim Oddziale Regionalnym /Kłobuckim Biurze Powiatowym Stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt

miejsce pracy:  Kłobuck  ul. Wojska Polskiego 2
nr ref.: OR12/BP224/16/21
Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
•    przejrzyste zasady wynagradzania,
•    możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
•    pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
- obsługa dokumentów i beneficjentów Agencji z zakresu rejestracji zwierząt,
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
-  przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu  IRZ oraz współpraca w tym zakresie z  
   OR,
- współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: wyższe,
- znajomość problematyki rejestracji zwierząt w zakresie informacji dostępnej na stronie internetowej ARiMR,
- znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR w zakresie informacji dostępnej na stronie internetowej ARiMR ,
- znajomość programów pomocowych realizowanych przez ARiMR
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- prawo jazdy kat. B
- komunikatywność, kultura osobista

Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
- dyspozycyjność,  
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność,
- samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
2.    List motywacyjny,
3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz prawo jazdy.
Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do:24.08.2021 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie  pod adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7,  42-200 Częstochowa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref  OR12/BP224/16/21           

osobiście:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski  Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa
( kancelaria czynna w godz.: 730  - 15 30 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  Dokumenty dotyczące naboru nr ref. OR12/BP224/16/21

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR12@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR12/BP224/16/21

Oferty niekompletne, nie podpisane lub  otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (34-3782803, 34-3782827);
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 10.08.2021