OR11/BP203/26/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Referent Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków ? 2

miejsce pracy: Chojnickie  Biuro Powiatowe ARiMR, 89-600 Chojnice ul. Kościerska 10
nr ref.: OR11/BP203/26/21
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Oferujemy:
- nowoczesne technologie,
- szkolenia merytoryczne i językowe,
- dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
- nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję”,
- świadczenia socjalne.
 
Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań  
  PROW oraz pomocy krajowej,
- sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych,
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności
  w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,
-    udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR,

Wymagania konieczne:
-  wykształcenie  min. średnie
-  znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
-  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)
-  bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
- odporność na stres
- otwartość na uczenie się
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy (kwestionariusz osobowy do pobrania na dole ogłoszenia).
2.    List motywacyjny.
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i skreślenie niepotrzebnego wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  (treść ogłoszenia jest do pobrania na dole ogłoszenia
4.    Kserokopie/skany świadectw ukończenia szkoły lub dyplom/my ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:1 września  2021 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomorski Oddział Regionalny
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr OR11/BP203/26/21

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności
(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BP203/26/21

lub
w wersji elektronicznej na adres:
 rekrutacjaor11@arimr.gov.pl  z dopiskiem: OR11/BP203/26/21

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (058) 668 60 63

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 18.08.2021