OR11/BKM/24/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Referent Inspektor ds. kontroli terenowych

miejsce pracy: Biuro Kontroli na Miejscu ARiMR (delegacje służbowe na terenie województwa pomorskiego)
nr ref.: OR11/BKM/24/21

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę na okres próbny

Oferujemy:
- nowoczesne technologie,
- szkolenia merytoryczne i językowe,
- dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
- nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję”,
- świadczenia socjalne.
 
Główne obowiązki:
- powiadomienie beneficjenta o kontroli,
- przeprowadzenie kontroli w terenie,
- weryfikacja dokumentacji u beneficjenta,
- wypełnienie raportu z kontroli wraz z wymaganymi załącznikami,
- przekazanie dokumentacji do osób w Wydziale ds. Obsługi i Przygotowania Dokumentacji.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie min. średnie
- znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
- odporność na stres
- otwartość na uczenie się
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy (kwestionariusz osobowy do pobrania na dole ogłoszenia).
2.    List motywacyjny.
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i skreślenie niepotrzebnego wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  (treść ogłoszenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
4.    Kserokopie/skany świadectw ukończenia szkoły lub dyplom/my ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie oraz prawo jazdy kat. B.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:31 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pomorski Oddział Regionalny
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr OR11/BKM/24/21

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnego
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności
(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BKM/24/21

lub
w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaor11@arimr.gov.pl  z dopiskiem: OR11/BKM/24/21


Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (058) 668 60 63

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 16.08.2021