OR08/BWI/37/2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent/Inspektor W Biurze Wsparcia Inwestycyjnego

Opolskiego Oddziału Regionalnego
Stanowisko pracy ds. wniosków o płatność
miejsce pracy: Opole, ul. Wrocławska 170 G

nr ref.: OR08/BWI/37/2021

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 etat/1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy , umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- obsługa i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działań inwestycyjnych w ramach wdrażanych programów,
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
- monitoring i sprawozdawczość,

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: min. średnie
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie
  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
  „ Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
  rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.,
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r.  w sprawie
  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
  „ Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w
  odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
  żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie
  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
  „ Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w
  tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.,
- znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


 Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista.

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1.    Załączony do ogłoszenia, podpisany przez kandydata kwestionariusz.
2.    List motywacyjny podpisany przez kandydata.
3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez kandydata.
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki formalne, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji. Rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu naboru mogą być  prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do 13 września 2021 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).

 Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BWI/37/2021

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BWI/37/2021

pocztą elektroniczną:   
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
z dopiskiem OR08/BWI/37/2021

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 30.08.2021