OR08/BP164/35/2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referenta/Inspektora w Opolskim Biurze Powiatowym Opolskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków - 2

miejsce pracy: Opole, ul. Zielonogórska 3
nr ref.: OR08/BP164/35/2021
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 etat/ 1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę  na okres próbny

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej,
- wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział.,
- udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: min. średnie
- znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dn. 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania  jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str.549, z późn.zm.),
- znajomość ustawy z dn.05.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312 z późn. zm.),
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu
  obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw  (Dz. U. poz. 340, z późn.zm.)
- znajomość zagadnień Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 
Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- znajomość agrotechniki upraw,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia :
1.    Załączony do ogłoszenia, podpisany przez kandydata kwestionariusz.
2.    List motywacyjny podpisany przez kandydata.
3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez kandydata.
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki formalne, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji. Rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu naboru mogą być  prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 3 września  2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BP164/35/2021

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BP164/35/2021

pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
w temacie e-maila  OR08/BP164/35/2021

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 18.08.2021