OR08/BKM/34/2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referenta/Inspektora w Biurze Kontroli na Miejscu Opolskiego Oddziału Regionalnego Inspektor ds. kontroli terenowych

miejsce pracy: Opole, ul. Wrocławska 170 G
nr ref.: OR08/BKM/34/2021
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 etat/1 osoba  w pełnym wymiarze czasu pracy , umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
         
Główne obowiązki:
- powiadamianie beneficjenta o kontroli gospodarstwa,
- przeprowadzenie kontroli  w terenie,
-weryfikacja dokumentacji u beneficjenta,
-wypełnienie raportu z kontroli wraz z wymaganymi załącznikami,
-przekazanie dokumentacji do osób w Wydziale ds. Przygotowania i Obsługi Dokumentacji.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie: min. średnie
- czynne prawo jazdy kat. B
- znajomość zagadnień Wspólnej Polityki Rolnej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dn. 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str.549, z późn.zm.),
- znajomość ustawy z dn.05.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312 z późn. zm.),
- znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie okresu
  obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw  (Dz. U. poz. 340, z późn.zm.)
- znajomość zagadnień Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- znajomość  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 
Wymagania pożądane:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office),
- dokładność, odpowiedzialność, pracowitość,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, kultura osobista,
- znajomość agrotechniki upraw
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1.    Załączony do ogłoszenia, podpisany przez kandydata kwestionariusz.
2.    List motywacyjny podpisany przez kandydata.
3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez kandydata.
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz posiadanie prawa jazdy kat.B.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki formalne, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji. Rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu naboru mogą być  prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 2 września  2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
z dopiskiem: OR08/BKM/34/2021

osobiście:
w kancelarii Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR08/BKM/34/2021

pocztą elektroniczną:
RekrutacjaOR08@arimr.gov.pl
w temacie e-maila  OR08/BKM/34/2021

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 77 401-84-46, 77 401-84-47

Autor: BA

Data wprowadzenia: 17.08.2021