OR07/67/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor Stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt BP

w Ostrowskim Biurze Powiatowym
Mazowieckiego Oddziału Regionalnego
miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka
nr ref.: OR07/67/21
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/etat w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferujemy:
    przejrzyste zasady wynagradzania,
    możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
    pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa dokumentów i beneficjentów Agencji z zakresu rejestracji zwierząt,
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzanych,
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR,
- współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.   

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, wysoka kultura osobista,
- dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość, pracowitość,
- dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny.
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 13 września 2021 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie
pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Oddział Regionalny
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/67/21


w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR07@arimr.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (22) 536-59-79

Autor: BA

Data wprowadzenia: 30.08.2021