OR07/66/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Referent Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków i nadzoru merytorycznego

w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich
Mazowieckiego Oddziału Regionalnego
miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: OR07/66/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / etat w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
- przygotowanie projektów dokumentów w sprawach prowadzonych jako organ I instancji ,
- sporządzanie LZP, prognoz finansowych,
- obsługa postępowań administracyjnych.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- przy wykształceniu średnim udokumentowany świadectwami pracy co najmniej roczny staż pracy,
- znajomość problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:
-  umiejętność pracy w zespole,
-  umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
-  umiejętność podejmowania decyzji,
-  komunikatywność, samodzielność,
-  analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny.
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Mazowiecki Oddział Regionalny
Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR07/66/21

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR07@arimr.gov.pl

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (22) 536-59-79

Autor: BA

Data wprowadzenia: 11.08.2021