OR03/23/2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Inspektor Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków -2

miejsce pracy: Biuro Powiatowe w Chełmie
nr ref.: OR03/23/2021
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej
- sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział
- udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR
- ustalanie kwoty nadmiernie/nienależnie pobranych płatności oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie
- przygotowywanie zestawień i raportów dla kierownictwa OR niezbędnych do zarządzania i monitorowania procesu obsługi należności.

Wymagania konieczne:
 -  wykształcenie wyższe,
 -  znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 -  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 -  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny.
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 02 września 2021 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR)  
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubelski Oddział Regionalny
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 A


osobiście:
w Kancelarii  Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65A
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR03/23/2021

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR03@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  OR03/23/2021

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 81 756 88 19

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 19.08.2021