OR02/27/2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu   poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor   Samodzielne stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt

Biuro Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR

nr ref.: OR02/27/2021

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba  /  1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy            

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
obsługa beneficjentów Agencji w zakresie spraw związanych z rejestracją zwierząt oraz ewidencją producentów,
wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu identyfikacji rejestracji zwierząt oraz współpraca w tym zakresie z OR,
współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe
znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR w tym doskonała znajomość przepisów regulujących IRZ, wykorzystywanych do obsługi składanych przez rolników w zakresie IRZ: aplikacji, procedur, instrukcji i wytycznych ARiMR.

Wymagania pożądane:
komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
otwartość na uczenie się,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, Excel, Word),
prawo jazdy kat. B.
          
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy,
2. List motywacyjny,
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (treść oświadczenia jest
do pobrania na dole ogłoszenia),
4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do: 3 września 2021 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/27/2021

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 1.530 )
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/27/2021

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR02@arimr.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata. ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. tel. 56 619 83 11; 56 619 84 01.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 20.08.2021