OR02/26/2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu   poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent / Inspektor   Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków ? 2 Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Biuro Powiatowe w Lipnie
w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR

nr ref.: OR02/26/2021

Liczba poszukiwanych kandydatów / wymiar etatu: 1 osoba  /  1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy           

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej,
-sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych,
-przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów   wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,
-udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR,
-ustalanie kwoty nadmiernie/nienależnie pobranych płatności oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,
-przygotowywanie zestawień i raportów dla kierownictwa OR niezbędnych do zarządzania i monitorowania procesu obsługi należności.


Wymagania konieczne:
wykształcenie: min. średnie
znajomość Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR.

Wymagania pożądane:
1-2 lata stażu pracy w instytucjach związanych z rolnictwem oraz doświadczenie w pracy przy obsłudze wniosków związanych
z funduszami europejskimi
komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
otwartość na uczenie się,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, Excel, Word).
          
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy,
2. List motywacyjny,
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (treść oświadczenia jest
do pobrania na dole ogłoszenia),
4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do: 30 sierpnia 2021 r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/26/2021
osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30 )

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru: nr ref. ogłoszenia OR02/26/2021

w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR02@arimr.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata. ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. tel. 56 619 83 11; 56 619 84 01.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 12.08.2021