ARiMR/DPZP/74/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych Stanowisko pracy ds. obsługi zamówień publicznych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DPZP/74/21
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat- umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-stałe zatrudnienie,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

- Zapewnienie zgodności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych.
- Przygotowanie projektów dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy z właściwymi Departamentami/Biurami składającymi wniosek o wszczęcie tegoż postępowania.
- Przygotowanie i przedłożenie do podpisu Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej pism powołujących komisje przetargowe.
- Prowadzenie pisemnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  Przygotowanie sprawozdań ze stanu zaawansowania realizowanych przez Agencję postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby innych komórek organizacyjnych.
-  Przygotowanie, zamieszczenie, przekazanie ogłoszeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Przygotowanie we współpracy z właściwymi Departamentami/Biurami składającymi wniosek o wszczęcie postępowania, projektów wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych związanymi z danym postępowaniem.
- Dokonywanie uzgodnień, wyjaśnień, modyfikacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wysyłanie, zamieszczanie stosownej informacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
- Przygotowanie, przekazanie i zamieszczanie niezbędnych informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
- Przygotowanie ostatecznego projektu umowy w celu zebrania paraf i podpisów osób upoważnionych zgodnie z wewnętrznymi przepisami.
- Po zakończeniu postępowania przekazanie polecenia wypłacenia, zwrotu wadium wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
- Obsługa procesowa postępowań odwoławczych oraz skarg sądowych z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych we współpracy z komórką wnioskującą.
- Koordynowanie przygotowania materiałów na potrzeby organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
- Udzielanie pomocy merytorycznej Oddziałom Regionalnym w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Sporządzanie metryczek niezwłocznie po zakończeniu prowadzonego postępowania.
- Przechowywanie dokumentów prowadzonych i zakończonych spraw oraz ich archiwizowanie zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
- Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe;
- Min. 2-letni staż pracy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz związana z tym faktem umiejętność występowania przed organami odwoławczymi (Krajowa Izba Odwoławcza) lub sądami.
- Umiejętność formułowania na piśmie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia odwołania.
- Znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych z zakresu zamówień publicznych.
- Praktyczna znajomość przepisów w zakresie Prawa zamówień publicznych

Wymagania pożądane:
- Zdolność analitycznego myślenia, obowiązkowość, sumienność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja czasu i miejsca pracy, zdolności interpersonalne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
- Wymagana kultura osobista w kontaktach interpersonalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 03 września 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/74/21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DPZP/74/21

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DPZP/74/21


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 20.08.2021