ARiMR/DDD/78/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Działań Delegowanych Stanowisko pracy ds. obsługi działań Leader

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DDD/78/21
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Opracowywanie i aktualizacja Książek Procedur;
- Opracowanie interpretacji w zakresie stosowania procedur.
- Opracowywanie i aktualizacja formularzy dokumentów aplikacyjnych wraz z instrukcjami ich wypełniania.
- Informowanie o szczegółowych zasadach korzystania z pomocy oraz udzielanie wyjaśnień lub dokonywanie interpretacji, w szczególności w zakresie stosowania procedur;
- Identyfikację problemów i przygotowywanie propozycji zmian w zakresie stosowania procedur;
- Udział w opiniowaniu sporządzanych przez podmioty wdrażające dokumentów związanych z dochodzeniem należności od beneficjentów;
- Weryfikacja poprawności strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność sporządzonych przez lokalne grupy działania w ramach działania 19 Leader.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe,
Znajomość:
1.    Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2.    Ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
3.    Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty
4.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
5.    Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027.
- Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy na podstawie umowy o pracę.
- Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office, szczególnie MS Excel.

Wymagania pożądane:
- znajomość zasad i kryteriów dostępu w zakresie wsparcia ze środków UE,
- dokładność, systematyczność, komunikatywność,
- umiejętność analitycznego myślenia
- umiejętność podejmowania decyzji,
- umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 08 września 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DDD/78/21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DDD/78/21

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DDD/78/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 24.08.2021