ARiMR/DBRiKT/79/21

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. analiz i raportowania

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DBRiKT/79/21

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
- stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
- stałe zatrudnienie,
- nowoczesne technologie,
- szkolenia merytoryczne i językowe,
- dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
- nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję”,
- świadczenia socjalne.

Główne obowiązki:
- przetwarzanie danych alfanumerycznych i geoprzestrzennych oraz wykonywanie analiz (w tym analiz przestrzennych z użyciem języka zapytań SQL ),
- pozyskiwanie i udostępnianie danych, współpraca z innymi jednostkami wewnętrznymi i instytucjami zewnętrznymi,
- projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby przechowywania danych,
- automatyzowanie procesów obróbki danych narzędziami ETL,
- aktualizacja danych GIS w bazach referencyjnych LPIS/GIS,
- projektowanie i rozwój aplikacji webowych klasy GIS,

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe o kierunku technicznym – geoinformatyka, informatyka, systemy informacji geograficznej, geodezja, kartografia, geografia, gospodarka przestrzenna, itp. lub studia podyplomowe w wymaganym obszarze
- min. 1 rok stażu pracy w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych),
- znajomość SQL i umiejętność pracy z bazami danych,
- doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych geoprzestrzennych w środowisku bazodanowym,
- umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy danych geograficznych,
- praktyczna znajomość przynajmniej jednego oprogramowania GIS (ArcGIS, QGIS etc.),
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagania pożądane:
- znajomość języka programowania python i/lub JavaScript,
- znajomość bibliotek geoprzestrzennych,
- znajomość HTML, XML, CSS,
- kreatywność, zaangażowanie, samodzielność,
- znajomość tematyki Business Intelligence (BI) i hurtowni danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 10 września 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/79/21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30-15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/79/21

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/79/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 25.08.2021