Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR został powołany w 2000 roku. Obecnie w Oddziale Regionalnym oraz podległych biurach powiatowych pracuje około 400 osób. W skład Oddziału wchodzą wyspecjalizowane komórki organizacyjne realizujące poszczególne zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Województwo zachodniopomorskie   położone   jest   w   północno-zachodniej   części   Polski. Na  obszarze  województwa,  o  powierzchni  22  897  km2,  znajduje  się  18  powiatów ziemskich i 3 grodzkie (Koszalin, Szczecin, Świnoujście). Naturalną granicą regionu jest linia brzegowa Bałtyku o długości 185 kilometrów, stanowiąca niemal połowę całości morskiego wybrzeża Polski. Unikatową atrakcją krajobrazową regionu stanowią klifowe urwiska. Obszar województwa obejmuje morskie wody wewnętrzne polskiej części Zalewu Szczecińskiego oraz akweny wokół cieśnin rzek Dziwny i Świny, które są częściami Morza Bałtyckiego. Wody powierzchniowe zajmują ok. 5,2% powierzchni województwa. Oprócz Zalewu Szczecińskiego składają się na nie liczne jeziora występujące na pojezierzach: Wałeckim, Ińskim, Myśliborskim, Drawskim oraz Pobrzeżu Słowińskim. Województwo Zachodniopomorskie należy do najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju. Zdecydowaną większość terenów wiejskich województwa zachodniopomorskiego stanowią obszary o atrakcyjnych krajobrazach charakteryzujących się dużym bogactwem przyrody nieożywionej oraz flory i fauny. Na terenie województwa zachodniopomorskiego szczególną wartość przyrodniczą mają puszcze: Goleniowska, Bukowa, Piaskowa, Barlinecka, Wkrzańska i Drawska oraz obszary chronione: Woliński Park Narodowy i Drawieński Park Narodowy, 7 parków krajobrazowych, 83 rezerwaty przyrody oraz 20 obszarów chronionego krajobrazu. Region zachodniopomorski ma charakter rolniczo-przemysłowy, jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki regionu stanowią rolnictwo, rybołówstwo i turystyka.