Powierzchnia gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. według siedziby użytkowania wynosiła 966,1 tys. ha. Użytki rolne zajmowały 879,4 tys. ha, co stanowiło 91% powierzchni ogólnej gospodarstw. Lata 90-te ubiegłego wieku w województwie zachodniopomorskim to obraz popegeerowskiej rzeczywistości charakteryzującej się znacznym strukturalnym bezrobociem. Przestarzały park maszynowy, nieefektywna działalność rolnicza plasowały region poniżej średniej europejskiej. Wspólna Polityka Rolna oraz wdrażanie w latach 2004-2013 kolejnych programów unijnych: SAPARD, SPO Rolnictwo 2004-2006, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zdecydowanie odmieniły obraz zachodniopomorskiego rolnictwa. Zachodzące przemiany spowodowały, że obecnie rolnictwo w regionie charakteryzuje się wielkopowierzchniowymi indywidualnymi gospodarstwami rolnymi (średnia wielkość gospodarstwa w województwie wynosi 30 ha, przy średniej krajowej wynoszącej 10 ha) wyposażonymi w nowoczesny park maszynowy i urządzenia rolnicze, ze zbliżonym do europejskich    standardów  bezpieczeństwem i warunkami prac rolników oraz zauważalnym wzrostem ekonomiki prowadzonej działalności. Działalność rolnicza w Zachodniopomorskiem to rolnictwo zrównoważone, przyjaźniejsze środowisku i uwzględniające najnowsze trendy, charakteryzujące się w skali kraju największą powierzchnią gruntów rolnych użytkowanych ekologicznie (w 2012 roku wyniosła 135 366,80 ha). Dzięki   środkom   unijnym   coraz   większy udział w produkcji rolnej zdobywa kolektywna działalność prowadzona w ramach grup producentów rolnych, mogących na równych prawach konkurować na jednolitym rynku Unii Europejskiej. W regionie funkcjonuje 76 takich grup producenckich. Lata 2004-2013 to również okres ewolucyjnych zmian w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu hurtowym  w  regionie.   Kluczowe   znaczenie w zachodzących w rolnictwie zmianach odgrywa w regionie Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR odpowiedzialny za dystrybucję środków unijnych w województwie.

Z uwagi na  położenie geograficzne ważną gałęzią gospodarczą regionu stanowi rybołówstwo i przetwórstwo ryb. W ramach zadań statutowych Agencji Zachodniopomorski Oddział Regionalny wdrażając kolejne unijne programy walnie przyczynił się do transformacji, jaka zaszła w polskim rybołówstwie po akcesji do Unii Europejskiej. Kompleksowa modernizacja  portów i przystani rybackich wraz z niezbędną infrastrukturą na zachodnim wybrzeżu kraju (Świnoujście, Dziwnów, Mrzeżyno, Kołobrzeg, Darłowo, Stepnica) w zdecydowany sposób poprawiła warunki postoju i obsługi statków rybackich. Działania prowadzone przez ARiMR w sposób widoczny przyczyniają się do poprawy zarówno bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków na jednostkach, jak również ekonomiki i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów wodnych w ramach  finansowych instrumentów wsparcia ukierunkowanych na modernizację statków rybackich i poprawę selektywności narzędzi połowowych. Równie ważną gałęzią gospodarki regionu jest akwakultura oraz rybołówstwo śródlądowe. Dystrybucja środków unijnych w ramach programów wdrażanych przez Agencję, także na tym polu w sposób widoczny odmieniła dotychczasową rzeczywistość. Kompleksowa modernizacja gospodarstw rybackich oraz zakładów chowu i hodowli ryb przyczyniła się do poprawy ekonomiki prowadzonej działalności przy zachowaniu metod przyjaznych środowisku naturalnemu. Przemiany zachodzące w polskim rybołówstwie to również działania podejmowane przez ARiMR, na przestrzeni kolejnych programów, w zakresie modernizacji rodzimych zakładów przetwarzających organizmy pochodzenia morskiego, czego wynikiem jest najnowocześniejsze przetwórstwo rybne w Europie.