Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest główną instytucją wspierającą procesy przemian i działań służących rozwojowi polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Ostatnie lata były dla rolnictwa szczególnie ważne. Z racji wdrażanych programów unijnych dla sektora rolno-spożywczego oraz dzięki środkom pozyskanym z UE na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, rolnicy uzyskali finansowe wsparcie na inwestycje.

Najważniejszym instrumentem wsparcia udzielanego rolnictwu są dopłaty bezpośrednie.

Kluczowym mechanizmem finansowania rolnictwa, przetwórstwa żywności i rozwoju obszarów wiejskich były w przeszłości: Program Sapard, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i Sektorowy program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów  wiejskich 2004-2006. Jego rolę przejął największy w historii naszego kraju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W programie PROW 2007-2013 były środki finansowe na udzielanie pomocy inwestorom, którzy tworzyli nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 można było uzyskać dofinansowanie także "na odnowę wsi", na działania poprawiające jakość życia jej mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności.

Nowy PROW 2014-2020, nowe możliwości 

Celem głównym PROW 2014 - 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Priorytetową misję polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej na lata 2014-2020 można streścić za pomocą trzech długoterminowych celów strategicznych: poprawa konkurencyjności rolnictwa; zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz działanie na rzecz klimatu;
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa jest największą Agencją płatniczą w Europie i jest odpowiedzialna za realizację całego programu. Sprawia to, że efekty PROW widać na terenie całego województwa Wielkopolskiego.