Krótka historia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Siedziba ARiMR w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 oddziałów ARiMR w Polsce. Początkowo głównym zadaniem była obsługa programu SAPARD. W tym samym roku na terenie województwa wdrożono pilotażony program pn. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK-IACS), który miał służyć kontrolowaniu całości upraw, hodowli i produkcji żywności oraz określać wysokość pomocy z budżetu UE dla poszczególnych gospodarstw rolnych. Następnie powstały biura powiatowe w ramach przygotowań do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla instrumentów WPR. Zmodyfikowano też struktury samego oddziału.

Po akcesji Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się zakres działań ARiMR. Przede wszystkim wdrożono płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz rozszerzono możliwości pozyskiwania pomocy na działania inwestycyjne.

 

 

W Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR zatrudnionych jest aktualnie ok. 520 osób w 8 biurach oddziału i 19 biurach powiatowych.

Struktura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego obejmuje:   

•    Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
•    Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich (BDSPB)
•    Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)
•    Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)
•    Biuro Kontroli Wewnętrznej (BKW)
•    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
•    Biuro Finansowo-Księgowe (BFK)
•    Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)
•    Samodzielne stanowiska pracy

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD, a następnie w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", PROW 2004-2006, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz PROW 2007-2013.
Więcej

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

W skład BDSPB wchodzą:

1. Wydział ds. PROW i Płatności Bezpośrednich
2. Wydział ds. Windykacji
3. Wydział ds. Odwołań
4. Wydział ds. Rynków Rolnych i Organizacji Producentów
5. Wydział ds. Działań Premiowych

Więcej

Biuro Kontroli na Miejscu realizuje corocznie około 3000 kontroli w ramach płatności bezpośrednich oraz ponad 1700 kontroli w ramach pozostałych programów pomocowych.

Więcej

 

 

Biuro Rejestracji Zwierząt
Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych.

Więcej

Biuro Finansowo-Księgowe
BFK sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
BZZL prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych. Planuje i organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Przygotowuje i przeprowadza szkolenia oraz egzaminy z procedur. Prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Centrali.

Biuro Oddziału Regionalnego
Do zadań BOR należy administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie gospodarki samochodowej, udzielanie informacji o działaniach Agencji, przeprowadzanie wizytacji biur, nadzorowanie funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych, przeprowadzanie działań promocyjnych,  a także obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa
BKiB rozpatruje skargi i wnioski, odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oddziale regionalnym i biurach powiatowych, nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników, nadzoruje i koordynuje wdrożenie, utrzymywanie i testowanie planów zapewnienia ciągłości działania w oddziale i podległych biurach oraz wykonuje zadania z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego.