Biuro Rejestracji Zwierząt

Krowy

Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych. Ponadto udział w kontrolach interwencyjnych siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy (są to kontrole producentów w ramach kwalifikowalności do płatności związanych do zwierząt).
BRZ przeprowadza wizytacje biur powiatowych w zakresie realizacji procedur wdrożeniowych. Nadzoruje i koordynuje działania dotyczące ewidencji producentów na poziomie biur. Prowadzi sprawozdawczość. Do zadań biura należy także dystrybucja hologramów naklejanych na paszporty bydła oraz druków, na których posiadacze zwierząt zgłaszają wszystkie zdarzenia dotyczące zwierząt gospodarskich (urodzenie, przemieszczenie, ubój, zabicie, padnięcie).
Biuro nadzoruje i koordynuje działania z zakresu prowadzenia Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz płatności dla KGW, wykonywanych przez biura powiatowe.