Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Pejzarz rolniczy

W skład BDSPB wchodzą:
1. Wydział ds. PROW i Płatności Bezpośrednich
2. Wydział ds. Windykacji
3. Wydział ds. Odwołań
4. Wydział ds. Rynków Rolnych i Organizacji Producentów
5. Wydział ds. Działań Premiowych

BDSPB realizuje zadania m.in. dotyczące obsługi wybranych działań w ramach przyznawania pomocy lub wypłaty płatności:
• Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
- Grupy producentów rolnych,
• Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
- Tworzenie grup producentów i organizacji producentów,
- Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, 
- Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw,
- Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, o Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
• Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw,
• Mechanizmu pomocy finansowej na ograniczenie produkcji mleka,
• Mechanizmu dalszego wsparcia kryzysowego producentów owoców i warzyw,
• Mechanizmu nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Do zadań realizowanych przez BDSPB należy również m.in :
• uznawanie grup, organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych;
• koordynowanie i nadzór działań realizowanych przez biura powiatowe, m.in. z zakresu:
- systemów wsparcia bezpośredniego,
- działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020;
- programów wsparcia krajowego;
• prowadzenie spraw w trybie administracyjnym jako organ I instancji;
• prowadzenie spraw w trybie administracyjnym jako organ II instancji (rozpatrywanie odwołań, zażaleń);
• windykacja kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności w ramach programów finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych;
• prowadzenie monitoringu rzeczowego, sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez oddział regionalny oraz podległe biura powiatowe.

Dużym zainteresowaniem wśród działań nieinwestycyjnych cieszyły się m.in.:
• Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
• Program rolnośrodowiskowy,
• Rolnictwo ekologiczne,
• Dobrostan zwierząt.