Siedziba Śląskiego Oddziału Regionalnego
Siedziba Śląskiego Oddziału Regionalnego

 

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. Obecnie siedziba znajduje się w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7.
W skład Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.    Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI):

 •   Wydział ds. Wdrożeń;
 •   Wydział ds. Autoryzacji;
 •   Wydział ds. Rybactwa;
 •   Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych w BWI;

2.      Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich (BDSPB)

 • Wydział ds. PROW i Płatności Bezpośrednich;
 • Wydział ds. Windykacji;
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych w BDSPB;

3.     Biuro Kontroli na Miejscu (BKM):

 •  Wydział ds. Obsługi i Przygotowania Dokumentacji;
 • Wydział ds. Kontroli Terenowych;
 •  Wydział ds. GIS;
 •  Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych w BKM;

4.      Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)

5.      Biuro Finansowo-Księgowe

6.      Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

7.      Biuro Oddziału Regionalnego

8.      Biuro Kontroli Wewnętrznej

9.      Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp

10.  Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

11.  Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji i promocji

12.  Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych

13.  Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa

oraz 17 biur powiatowych.

Zadania Śląskiego OR ARiMR realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)

Do zadań Biura należy obsługa wniosków oraz prowadzenie spraw na etapie wdrożenia oraz autoryzacji płatności w zakresie wynikającym z zatwierdzonych procedur w ramach:

 • Programu SAPARD, z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Wspólnej Organizacji Rynku Rybnego

W ramach w/w zadań Biuro Wsparcia Inwestycyjnego prowadzi sprawy m.in. z zakresu:

 • obsługi oraz kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami, 
 • oceny wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność zgodnie z obowiązującymi procedurami, 
 • przygotowywania i zawierania umów z wnioskodawcami oraz przygotowywania dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych,
 • obsługi oraz kontroli administracyjnej wniosków o płatność zgodnie z obowiązującymi procedurami, 
 • prowadzenia spraw w trybie administracyjnym jako organ I instancji.

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich (BDSPB)

Do zadań BDSPB należy prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach:

 • Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20l4-2020 z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Systemów wsparcia bezpośredniego;
 • Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw;
 • Realizowania zadań Agencji niezastrzeżonych do właściwości innych jednostek organizacyjnych w zakresie uznawania grup, organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych;
 • Udzielania pomocy finansowej w formie rekompensat wypłacanych producentom rolnym za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt objętych programem bioasekuracji;
 • Mechanizmu pomocy finansowej na ograniczenie produkcji mleka;
 • Mechanizmu dalszego wsparcia kryzysowego producentów owoców i warzyw;
 • Nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

W ramach powyższych zadań do BDSPB należy m.in.:

 • koordynowanie i nadzór działań realizowanych przez  biura powiatowe;
 • prowadzenia spraw w trybie administracyjnym jako organ I instancji;
 • prowadzenia spraw w trybie administracyjnym jako organ II instancji (rozpatrywanie odwołań, zażaleń);
 • prowadzenia spraw w sprawie ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności oraz dochodzenie należności kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności w ramach programów finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych,
 • obsługi oraz kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z obowiązującymi procedurami, 
 • oceny wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)

Do zadań Biura Kontroli na Miejscu należy przede wszystkim:

 • przeprowadzanie kontroli w celu sprawdzenia i weryfikacji danych zadeklarowanych przez producentów rolnych we wnioskach o przyznanie płatności, ze stanem faktycznym stwierdzonym w terenie.
 • Działania w ramach których przeprowadzane są czynności kontrolne
  • kontrole w ramach kwalifikowalności powierzchni,
  • PROW 2004-2006,
  • PROW 2007-2013,
  • PROW 2014-2020,
  • PO Ryby 2007-2013,
  • PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
  • w zakresie spełnienia przez rolników norm i wymogów wzajemnej zgodności,
  • przeprowadzenie kontroli zadań przejętych po Agencji Rynku Rolnego,
  • wstępnie uznane grupy producentów rolnych.

Kontrole na miejscu w ramach płatności bezpośrednich w zakresie kwalifikowalności powierzchni realizowane są dwiema metodami:

 • metodą inspekcji terenowej - polega na przeprowadzeniu kontroli w terenie i dokonanie pomiaru powierzchni wszystkich działek rolnych w celu weryfikacji powierzchni we wniosku.
 • metodą FOTO - polega na pomiarze powierzchni działek rolnych w oparciu o aktualną ortofotomapę (cyfrowe odwzorowanie terenu na podstawie zobrazowań satelitarnych)  oraz przeprowadzenie wywiadu terenowego w trakcie którego weryfikowana jest  uprawa/grupa upraw i wykonywane są  zdjęcia kontrolowanych działek rolnych. 

Kontrole te mogą być realizowane przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub przez jednostki działające na jej zlecenie tj. przez Wykonawcę Kontroli, który jest wyłaniany w drodze postępowania przetargowego.

Inspektor terenowy zobowiązany jest  posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli, które przed przystąpieniem do czynności kontrolnych ma obowiązek okazać rolnikowi ( o ile rolnik jest obecny podczas kontroli).

Oprócz przeprowadzania kontroli terenowych do zadań  BKM między innymi  należy:

 • przygotowanie i obsługa dokumentacji kontrolnej, w tym zatwierdzanie wersji papierowej i elektronicznej raportów z czynności kontrolnych;
 • przesyłanie wnioskodawcom i beneficjentom protokołów i  raportów  z czynności kontrolnych;
 • wprowadzanie do systemu danych pokontrolnych;
 • współpraca z Wykonawcą Zewnętrznym zgodnie z procedurą i umową;
 • rozpatrywanie zażaleń wniesionych do protokołów i raportów z czynności kontrolnych w zakresie określonym w przepisach;
 • analiza dokumentacji pokontrolnej pod kątem wystąpienia nieprawidłowości skutkujących koniecznością przekazania jej do GIJHARS lub do RDOŚ, WIOŚ;
 • prowadzenie aktualizacji  i modyfikacji referencyjnych danych wektorowych w zakresie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS i danych GIS;
 • prowadzenie monitoringów i sprawozdawczości na potrzeby  Departamentu Kontroli na Miejscu.

Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)

Do zadań Biura Rejestracji Zwierząt należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań z zakresu ewidencji producentów;
 • nadzorowanie działań z zakresu tworzenia i prowadzenia Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • wykonywanie zadań w zakresie kontroli interwencyjnej siedzib stad, kontroli wsparcia produkcji zwierzęcej i kontroli w zakresie programów dotyczących: mechanizmu finansowania na ograniczenie produkcji mleka, mechanizmu nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych oraz obsługa protokołów z kontroli prowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną;
 • dystrybucja druków systemowych, hologramów, paszportów, materiałów informacyjnych do biur powiatowych oraz archiwizacja dokumentacji;
 • obsługa zgłoszeń zwierzęcych wymagających pośrednictwa lub zgody oddziału regionalnego;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań z zakresu prowadzenia listy dostawców kolczyków, duplikatów kolczyków i czytników, wykonywanych na poziomie biura powiatowego;
 • współpraca z administracją wojewódzką, w tym z Inspekcją Weterynaryjną, organizacjami i instytucjami w zakresie ewidencji producentów oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich;  
 • koordynacja i nadzór nad 17 biurami powiatowymi w zakresie spraw związanych  z identyfikacją i rejestracją zwierząt;
 • nadzór i wykonywanie zadań związanych z realizacją kontroli wynikających z przyznawania pomocy w ramach działania "Dobrostan zwierząt"

Biuro Finansowo-Księgowego (BFK)

Do zadań Biura Finansowo-Księgowego należy:

 • prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji;
 • sporządzanie projektów planów finansowych oraz dokumentacji na potrzeby rozliczeń środków finansowych;
 • zarządzanie środkami pieniężnymi oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)

Do zadań Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy:

 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych i socjalnych pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń oraz egzaminów dla pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych.

Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)

Do zadań Biura Oddziału Regionalnego należy:

 • administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne;
 • zapewnienie ochrony fizycznej obiektów oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych;
 • prowadzenie gospodarki samochodowej w oddziale regionalnym i podległych biurach powiatowych;
 • obsługa i wprowadzanie danych do systemów informatycznych związanych z obiegiem dokumentów księgowych i składników majątkowych;
 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • przygotowywanie i prowadzenie  zamówień publicznych do kwoty 30 tyś. euro i powyżej na postawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzanie projektów umów, nadzór nad wykonywaniem umów i zamówień.

Biuro Kontroli Wewnętrznej (BKW)

Do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej należy:

 • przeprowadzanie kontroli pracy komórek organizacyjnych oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych;
 • prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków.

Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp (StBHP)

Zadania realizowane na tym stanowisku to przede wszystkim prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego (StRP)

Zadania realizowane na tym stanowisku to obsługa prawna w zakresie zadań oddziału regionalnego oraz podległych biur powiatowych.

Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji i promocji (StIP)

Do zadań realizowanych na powyższym stanowisku należy:

 • przeprowadzanie działań informacyjno- promocyjnych we współpracy z Biurem Prasowym,
 • obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym,
 • koordynowanie akcji informacyjnych prowadzonych przez biura powiatowe wśród beneficjentów, producentów, posiadaczy zwierząt, rolników, przedsiębiorców w zakresie realizowanych zadań, 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych (StKB)

Zadania realizowane na powyższym stanowisku to:

 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem oraz rozdysponowywaniem korespondencji wpływającej i wypływającej z komórki organizacyjnej.

Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa (StB)

Zadania realizowane to:

 • odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oddziale regionalnym i podległych biurach powiatowych; 
 • nadzoruje przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych;
 • obsługuje wnioski o udostępnienie danych osobowych oraz prowadzi ewidencję udostępnień informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych z oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych.