Pomorski Oddział Regionalny powstał w 2000 roku jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. W pierwszym okresie swojego istnienia głównym zadaniem realizowanym przez Agencję była obsługa programu SAPARD.

Kolejnym etapem rozwoju ARiMR, związanym z przygotowaniami do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej było utworzenie biur powiatowych podległych organizacyjnie oddziałom regionalnym.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpiło istotne rozszerzenie zakresu działania ARiMR, a tym samym jej oddziałów, m.in. wdrożone zostały płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, rozszerzeniu uległy działania związane z pozyskaniem wsparcia na inwestycje związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Oddział obsługuje w chwili obecnej ok. 40 tysięcy rolników, producentów rolnych i firm pracujących na rzecz rolnictwa i wsi.

Siedziba Pomorskiego Oddziału ARiMR
Siedziba Pomorskiego Oddziału ARiMR
Interesanci obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta
Interesanci obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta

Z racji położenia Oddział skutecznie i aktywnie zajmuje się dystrybucją środków z programów PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007 - 2013  oraz PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020. Środki te w istotny sposób przyczyniają się do  modernizacji portów i przystani rybackich oraz do powstawania giełd rybnych. Służą one także ochronie i odbudowie żywych zasobów morza, trafiając do rybaków m.in. w postaci rekompensat za trwałe lub tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Agencji w województwie pomorskim tworzy Oddział  Regionalny z siedzibą w Gdyni oraz 16 Biur Powiatowych zlokalizowanych we wszystkich miastach powiatowych z wyjątkiem Powiatu Malborskiego, w przypadku którego Biuro Agencji umiejscowione jest w Starym Polu.

W Oddziale Regionalnym, ze względu na zakres wykonywanych zadań, wyodrębnionych zostało 8 następujących biur:

  • Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
  • Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich(BDSPB)
  • Biuro Działań Premiowych (BDP)
  • Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)
  • Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)
  • Biuro Kontroli Wewnętrznej (BKW)
  • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
  • Biuro Finansowo-Księgowe (BFK)
  • Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)