Rolnictwo w województwie podlaskim

Zaorane pole

Położenie geograficzne ma decydujący wpływ na  kształt rolnictwa, głównej  gałęzi gospodarki tego województwa. Surowy klimat i słabe gleby powodują, że wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej pla¬suje to województwo na ostatnim miejscu w kraju. Rolnictwo przystosowało więc kierunki produkcji do istniejących walorów środowiska. Województwo podlaskie ma największy odsetek użytków zielonych spośród wszystkich województw kraju (prawie 20% powierzchni). Wykorzystuje się  to rozwijając chów bydła mlecznego i mięsnego. Podlaskie  posiada  największą obsadę bydła w Polsce (średnia wielkość stada w roku 2016 to 37,9 sztuk). Pod względem skupu mleka województwo  wraz z mazowieckim zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Regiony te odbierają   około 40% ogólnej produkcji w  kraju, w tym województwo podlaskie 20%.

Pogłowie bydła w województwie podlaskim w czerwcu 2015 r. liczyło 949,1 tys. szt., stado owiec 18 tys. szt., natomiast pogłowie trzody chlewnej 337,2 tys. szt. *

W czerwcu 2015 r. ogólna powierzchnia gruntów w gospodarstwach rolnych w województwie podlaskim wyniosła 1243,3 tys. ha. Użytki rolne zajmowały 1058,3 tys. ha, lasy i grunty leśne - 134,7 tys. ha, zaś pozostałe grunty - 50,4 tys. ha.  Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym wynosiła 10,35 ha.*

Uprawiano 453,3 tys. ha zbóż, 2,2 tys. ha roślin strączkowych jadalnych, 11,5 tys. ha ziemniaków, 12 tys. ha roślin przemysłowych oraz 191,7 tys. ha roślin pastewnych. Trwałe użytki zielone w roku 2015 zajmowały powierzchnię 382,6 tys. ha.*

*dane GUS z czerwca 2015 roku