Podkarpacki OR ARiMR
Mapa Polski

Przetwórstwo rolno - spożywcze jest jedną z lepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki. Największy potencjał  przetwórczy odzwierciedla się w branżach: mięsnej, zbożowo - młynarskiej, owocowo - warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej.

Przyszłość podkarpackiego rolnictwa jest bezpośrednio związana ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Wsparcie bezpośrednie, ułatwianie startu młodym rolnikom, modernizacja i inwestycje w gospodarstwach rolnych - to mechanizmy, które pozwalają naszym rolnikom bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Znaczny udział ludności wiejskiej umożliwia rozwój pracochłonnych kierunków produkcji, w tym żywności wysokiej jakości pochodzącej z gospodarstw ekologicznych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego opartego w części na tradycyjnych metodach wytwarzania. Duża liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie woj. podkarpackiego wymusza konieczność tworzenia tam nowych miejsc pracy poza rolnictwem, w tym m.in.: w usługach, handlu, rzemiośle, drobnym przemyśle i agroturystyce, a w nieodległym czasie również w enoturystyce.

Z uwagi na warunki społeczno-gospodarcze występujące w przeszłości, rolnictwo województwa podkarpackiego posiada własną specyfikę wyróżniającą się przede wszystkim dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Znaczne zróżnicowanie warunków przyrodniczo-glebowych sprawia, że produkcja rolnicza prowadzona jest zarówno na bardzo dobrych, jak i słabych glebach, w korzystnych i skrajnie niekorzystnych warunkach klimatycznych, na terenach nizinnych, podgórskich, a także górskich, na których użytkowanie gruntów rolniczych jest szczególnie uciążliwe.

W Podkarpackim największą powierzchnię użytków rolnych zajmują gleby IV, III i V klasy bonitacyjnej, zajmują one łącznie 87,2% użytków rolnych (UR). Udział gleb bardzo słabych (VI klasa), nadających się pod zalesienia, wynosi 7,4%. Natomiast udział gleb najlepszych (klasa I) i bardzo dobrych (klasa II) jest niewielki - łącznie zajmują 5,4% powierzchni użytków rolnych. Najlepsze dla rolnictwa są tereny leżące w pasie od Mielca przez Ropczyce i Rzeszów do Przemyśla. Czynnikiem obniżającym jakość gleb jest znaczne ich zakwaszenie. Około 71% powierzchni użytków rolnych wymaga wapnowania.

Region położony jest w południowo-wschodniej części kraju. Stolicą województwa podkarpackiego jest Rzeszów, gdzie mieści się siedziba Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Siedziba Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR mieści się w biurowcu CONRES przy al. Rejtana 36 w Rzeszowie. Z uwagi na szerokie spektrum instrumentów wsparcia jakie oferuje ARiMR struktura organizacyjna ma złożony charakter. W ramach oddziału występują określone układy komórek organizacyjnych oraz struktury terenowe - Biura Powiatowe.  Siedziby Biur mieszczą się w każdym z 21 powiatów województwa podkarpackiego.

Z dniem 13.11.2017r. na mocy Zarządzenia Prezesa ARiMR Pani Marii Fajger rozpoczyna swoją działalność - "Biuro Działań Premiowych", które stanowi nową komórkę organizacyjną Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie.

Do zadań nowego biura należy obsługa wniosków oraz prowadzenie spraw na etapie wdrożenia i autoryzacji płatności w zakresie PROW 2014 - 2020 obejmujących poddziałania:

 • 6.1 "Premie dla młodych rolników",
 • 6.2 "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej",
 • 6.3 "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
 • oraz w zakresie PROW 2007-2013 działania 112 tj. "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Wszystkie te działania mają charakter premiowy i służą sfinansowaniu inwestycji trwałych jak i obrotowych: przez młodych rolników w nowo tworzonych gospodarstwach rolnych, rolników gotowych rozwijać i zrestrukturyzować swoje małe gospodarstwo, a także dla rolników rozpoczynających działalność pozarolniczą.

Nowe biuro będzie mieściło się w budynku Powiatowego Biura ARiMR w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 46.

Beneficjentów wymienionych działań jak i potencjalnych Wnioskodawców zapraszamy do nowego biura, dokumenty dotyczące tych działań można również składać w Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie przy al. Rejtana 36.

Reorganizacja i wydzielenie biura ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji i obsługi wniosków o przyznanie pomocy, jak również kontrolę i monitoring zobowiązań wieloletnich  w tych działaniach.

Główne cele ARiMR

 • Wspieranie inwestycji w rolnictwie,  przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa.
 • Działania na rzecz poprawy  agrarnej.
 • Działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz rozwoju kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej.
 • Wspieranie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich.
 • Wspieranie grup producentów rolnych.

Funkcje ARiMR

 • Agencja płatnicza dla instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (Płatności, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rynek owoców i warzyw, Rynek rybny).
 • Instytucja wdrażająca i płatnicza dla Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006).
 • Instytucja obsługująca instrumenty pomocy krajowej w tym m.in.. Kredyty preferencyjne,
 • Poręczenia  i spłaty kredytów od 1994 roku.
 • Akredytowana Agencja SAPARD od 2002 roku.
 • Agencja Płatnicza dla PROW 2007 - 2013
 • Agencja Płatnicza dla PROW 2014 - 2020

Beneficjenci ARiMR

 • Rolnicy
 • Mieszkańcy wsi
 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Samorządy lokalne
 • Lokalne Grupy Działania
 • Grupy producentów rolnych
 • Nadleśnictwa Lasów Państwowych
 • Podmioty z sektora rybackiego

Struktura Organizacyjna Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
BZZL prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych. Przeprowadza rekrutację i selekcję kandydatów do pracy w Oddziale Regionalnym i podległych Biurach Powiatowych. Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem pracowników z ubezpieczeń społecznych. BZZL zajmuje się również przygotowaniem, wdrażaniem i realizacją harmonogramu szkoleń dla pracowników Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych. Przeprowadza egzaminy i obsługuje system e-szkoleń w zakresie egzaminów z procedur. Przygotowuje i realizuje sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. BZZL współpracuje z Urzędami Pracy oraz uczelniami wyższymi w zakresie organizacji staży dla osób bezrobotnych, przygotowania zawodowego oraz praktyk studenckich.

Biuro Oddziału Regionalnego
Do zadań BOR należy administrowanie i zarządzanie majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki organizacyjne, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, prowadzenie gospodarki samochodowej, udzielanie informacji o działaniach Agencji, przeprowadzanie wizytacji biur, nadzorowanie funkcjonowania użytkowanych systemów informatycznych, przeprowadzanie działań promocyjnych, a także obsługa wniosków o udostępnianie informacji publicznej w oddziale regionalnym.

Biuro Finansowo - Księgowe
BFK sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa
Rozpatruje skargi i wnioski, odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oddziale regionalnym i biurach powiatowych, nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników, nadzoruje i koordynuje wdrożenie, utrzymywanie i testowanie planów zapewnienia ciągłości działania w oddziale i podległych biurach oraz wykonuje zadania z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego.

Biuro Rejestracji Zwierząt
Do zadań BRZ należy nadzór i koordynacja spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt realizowanych w biurach powiatowych, udział w kontrolach interwencyjnych siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy. Biuro przeprowadza wizytacje biur powiatowych w zakresie realizacji procedur wdrożeniowych. Nadzoruje i koordynuje działania dotyczące ewidencji producentów na poziomie biur. Prowadzi sprawozdawczość. Do zadań biura należy także dystrybucja hologramów naklejanych na paszporty bydła oraz druków, na których posiadacze zwierząt zgłaszają wszystkie zdarzenia dotyczące zwierząt gospodarskich (urodzenie, przemieszczenie, ubój, zabicie, padnięcie).

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD, a następnie w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", PROW 2004-2006, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz PROW 2007-2013. Obecnie wdrażany jest PROW 2014-2020.

Biuro Kontroli na Miejscu
Biuro Kontroli na Miejscu Podkarpackiego Oddziału Regionalnego realizuje czynności kontrolne wnioskodawców i beneficjentów w ramach wszystkich programów pomocowych Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa realizowanych przez ARiMR. Głównym zadaniem Biura Kontroli na Miejscu jest weryfikacja danych z wniosku objętego wsparciem ze stanem faktycznym w terenie. Ponadto prowadzi nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi kontrole powierzchniowe metodą FOTO.

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich
Realizuje zadania m.in. dotyczące obsługi wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wsparcia w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw. Nadzoruje i koordynuje działania z zakresu ewidencji producentów oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 realizowanych na poziomie biura powiatowego. Rozpatruje odwołania wnoszone przez rolników od decyzji wydawanych przez kierowników biur powiatowych, jak również rozlicza należności, m.in. kwot zwróconych przez beneficjentów.