Dokonania Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Od pomocy przedakcesyjnej po fundusze europejskie

SAPARD

Duża ilość złożonych wniosków w województwie podkarpackim w ramach programu SAPARD i innych środków pomocowych w zakresie rozwoju infrastruktury spowodowała, że nasze województwo jest dziś liderem wśród województw pod względem skanalizowania, gdzie liczba przyłączy na 100 mieszkańców w województwie wynosi 7,78 przy średniej krajowej 3,94.

Poziom wykorzystania środków w ramach SAPARD, przeznaczonych na inwestycje związane z działaniami w kierunku różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu alternatywnymi kierunkami produkcji i rozwojem usług.

Ogółem w ramach Programu SAPARD zrealizowanych zostało 1220 inwestycji oraz wypłacono kwotę
302 114 013, 44 zł

Program SAPARD - obok znaczącego wsparcia inwestycji na terenach wiejskich umożliwił upowszechnienie wiedzy o przepisach zasadach stosowanych w Unii Europejskiej. Dzięki realizacji tego programu, beneficjenci poznali zasady i nauczyli się wymogów proceduralnych związanych z ubieganiem się o środki pomocowe i dotacje unijne.

SPO Rolny i Rybny 2004 - 2006
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
Sektorowy Program Operacyjny
Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb

Program Operacyjny (SPO) "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” .był po akcesji wiodącym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych   w sektorze rolno-spożywczym, finansowanym z udziałem środków Unii Europejskiej. W jego ramach wdrażano 15 działań z tego 9 wdrażała bezpośrednio ARiMR.

Program Operacyjny (SPO) „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb” to kolejny po akcesji instrument wsparcia obejmujący sektor rybacki, którego głównym celem była racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

W ramach Programu Operacyjnego SPO Rolnego i SPO Rybnego w województwie podkarpackim łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 132 219 026,83 zł.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006

Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006 wdrażany był na terenie całego kraju przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która otrzymała akredytacje na Agencję Płatniczą. PROW był jednym z wielu działań Agencji, stanowił II filar Wspólnej Polityki Rolnej i obejmował wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Strategicznym celem tego Funduszu była poprawa konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Beneficjenci w ramach PROW mogli ubiegać się o premie na założenie i kontynuacje różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć.

W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 399 974 589,97 zł

Podstawowym celem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest zapewnienie rolnikom stabilnego źródła dochodów przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilności dostaw produkcji rolnej i ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska naturalnego.

W ramach płatności bezpośrednich w latach 2004 - 2016 w województwie podkarpackim łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 5 188 192 771,75 zł

Liczba wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich złożonych w ramach Kampanii 2004-2016 w województwie podkarpackim

Liczba wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich złożonych w ramach Kampanii 2004-2016 w województwie podkarpackim
Wyubrane przykłady dobrych praktyk
PROW 2007 - 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W jego ramach wdrażane jest 23 działania z tego 15 wdraża bezpośrednio ARiMR oraz jako akredytowana agencja płatnicza realizuje także płatności dla wszystkich działań PROW 2007-2013.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich łącznie z ONW w województwie podkarpackim wypłacono beneficjentom kwotę 3 432 695 924,19 zł

PO RYBY 2007 - 2013
PO RYBY 2007 - 2013

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej.

W ramach tego Programu wspierane są przedsięwzięcia na rzecz uzyskania trwałej równowagi między zasobami morskimi, a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej, a także stworzenia nowoczesnego  i konkurencyjnego sektora rybackiego w Polsce. Służy temu wsparcie m.in. adaptacji i modernizacji statków, hodowli i rybołówstwa śródlądowego, podniesienia standardów portów i zakładów przetwórstwa rybnego, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

W ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w województwie podkarpackim łącznie wypłacono beneficjentom kwotę 45 950 529,50 zł

Zrealizowane płatności w woj. podkarpackim w latach 2002 - 2016
Wykres - zrealizowane płatności w woj. podkarpackim w latach 2002 - 2016
Wyubrane przykłady dobrych praktyk

Program:
SAPARD
Projekt:
Rozbudowa i modernizacja bazy gastronomiczno-turystycznej na stoku Kamienna Laworta
Działanie:
Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Schemat:
4.2 Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

Beneficjentem pomocy w ramach Programu SAPARD było przedsiębiorstwo z południowo wschodniego zakątka Polski, w województwie podkarpackim. Firma prowadzi wyciąg narciarski orczykowy w malowniczym miejscu, otoczonym ze wszystkich stron wzgórzami, na stoku góry Kamienna Laworta oraz świadczy usługi turystyczno-gastronomiczne.

W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach Programu SAPARD w 2004 zmodernizowano zaplecze gastronomiczne przy pomocy nowoczesnego sprzętu, wybudowano strzeżone parkingi dla klientów oraz wyposażono istniejącą wypożyczalnię w sprzęt narciarski. Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia 6 nowych miejsc pracy.

Wyciąg narciarski

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Przedmiotem inwestycji jest zakup: traka dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej- Kod PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych.
Działanie:
Tworzenie i rozwój mikroprzędsiebiorstw

W ramach inwestycji Beneficjent rozwija prowadzoną działalność gospodarczą. Celem operacji jest wzrost dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup traka. Inwestycja ma wpływ na wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Efektem zrealizowanej inwestycji jest lepszy dostęp do usług tartacznych na obszarach wiejskich oraz stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Cięcie drewna
Tartak

Program:
SPO Rolny 2004 - 2006
Projekt:
Rozwój dodatkowej działalności w zakresie usług agroturystycznych
Działanie:
Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.

12- hektarowe gospodarstwo rolne podporządkowane zostało agroturystyce, rekreacji i usługom dla gości. Tu tradycja spotyka się z nowoczesnością. Na pastwiskach wypasa się stado danieli liczące 11 sztuk, które jest  także atrakcją dla gości. Z ekologicznych i tradycyjnych upraw na stół dla gości i domowników trafiają smaczne i zdrowe owoce i ekologiczne warzywa. Goście mają tu kontakt ze zwierzętami jak pawie, króliki, kozy, kucyk, gołębie oraz daniele i rybki. To daje komfort wypoczynku blisko natury.

Agroturystyka
Daniel

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Budowa bazy magazynowo - suszarniczej.
Działanie:
"Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

Magazyny zbożowe w Głuchowie, to jedna z trzech takich inwestycji podkarpackich rolników, która pokazuje, że warto zrzeszać się w grupy producenckie. Wyposażenie obiektu oraz zastosowane tam rozwiązania techniczne klasyfikują go jako jeden z najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju w Polsce i Europie.

Łącznie  powstało:

  • 4 silosy po 2100 t, dwa silosy po 1000 t, 3 silosy buforowe każdy 330 t;
  • Suszarnia o wydajności 240 t na dobę kukurydzy mokrej;
  • Czyszczalnia;
  • Kosz przyjęciowy;
  • Laboratorium z wyposażeniem do badania jakościowego zbóż i rzepaku;
  • Waga samochodowa;
  • Urządzenie do poboru prób ze środków transportu.

Wydajność urządzeń to ok 130 t na  godzinę przy wydaniu i przyjęciu. Obiekt jest w pełni skomputeryzowany.

Silosy
Silosy

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Zakup innowacyjnej maszyny do metaloplastyki
Działanie:
Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej

Firma bazuje na wielopokoleniowej tradycji rodzinnej. Głównym przedmiotem działalności jest kowalstwo artystyczne i metaloplastyka. W ofercie można znaleźć: bramy, kraty, ogrodzenia, stalowe konstrukcje.

mataloplastyka - wytwarzanie
mataloplastyk - gotowe elementy

Program:
PROW 2007 - 2013
Projekt:
Zakup kombajnu zbożowego New Holland
Działanie:
Modernizacja gospodarstw rolnych

Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. Ze zbóż uprawiana jest głównie pszenica, które zajmuje około 70 - 80 ha, a kukurydza ok. 20 ha, rzepak 70 - 80 ha i buraki cukrowe 50 ha. Uprawa takiej ziemi nie była by możliwa bez parku maszynowego. Zakup kombajnu zbożowego New Holland  bardzo ułatwia pracę. Urządzenie tnące tego kombajnu ma szerokość 6 m. Dzięki mocnemu silnikowi w jedną godzinę można skosić i wymłócić 4 ha pszenicy. Do magazynowania i suszenia zboża w Tm gospodarstwie służy 10 silosów lejowych po 150 oraz 100 ton. W gospodarstwie stosowane jest wiele innowacyjnych sposobów gospodarowania i uprawy roli.

kombajn
kombajn podczas zbioru