"Verba docent, exempla trahunt"
Słowa uczą, przykłady pociągają

 

 

Przetwórstwo artykułów rolnych

Wspieranie inwestycji w przetwórstwie ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw działających w tym sektorze  i uwarunkowane jest wzrostem wartości dodanej , jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów , procesów i technologii produkcji , jak również poprawą warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.

Firma JAL - specjalnością jest produkcja serów topionych i mleka zagęszczonego słodzonego

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.

Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych ma na celu zwiększenie ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości i bezpieczeństwa produkcji a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Joanna i Konrad Adolf (Rzymkowice)

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ.

Celem  działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników , domowników i małżonków rolników , działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem , co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocje zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Krystian Muszkiet - gospodarstwo agroturystyczne we wsi Zimna Wódka

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW.

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich , rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w rezultacie i wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Piekarnia we wsi Wąsice

Infrastruktura na obszarach wiejskich

Droga gminna w Reńskiej Wsi
Wodociąg w Reńskiej Wsi