Wybrane efekty rzeczowe wdrażania PROW 2007-2013 w woj. kujawsko-pomorskim


Ułatwianie startu młodym rolnikom

zakup:

 • maszyn rolniczych, narzędzi rolniczych, urządzeń oraz środków transportu (innych niż ciągniki) do produkcji roślinnej, w tym oprogramowania - 1 118 szt.
 • elementów wyposażenia, elementów maszyn, narzędzi, wyposażenia dodatkowego, w tym oprogramowania - 19 szt.
 • maszyn, narzędzi, urządzeń i wyposażenia do produkcji zwierzęcej - 193 szt.
 • ciągników rolniczych - 233 szt.
 • 1,03 tys. ha użytków rolnych,
 • 651 szt. zwierząt gospodarskich,


budowa lub modernizacja:

 • obór - 2,33 tys. m2,
 • chlewni - 5,31 tys. m2,
 • pozostałych budynków gospodarczych - 2,84 tys. m2,
 • płyt obornikowych o powierzchni 1,44 tys. m2 ,
 • zbiorników na gnojówkę i gnojowicę 1,10 tys. m3,
 • założenia sadów lub plantacji wieloletnich 5,19 ha,
 • obiektów służących produkcji i sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych 0,42 tys. m2.


Modernizacja gospodarstw rolnych

zakupiono różnego rodzaju sprzęt ruchomy i maszyny:

 • maszyny rolnicze, narzędzia, urządzenia oraz środki transportu (inne niż ciągniki) - 17,9  tys. szt.
 • elementy wyposażenia, elementy maszyn, narzędzi, wyposażenie dodatkowe - 5,8 tys. szt.
 • ciągniki - 3,5 tys. szt.


wybudowano lub zmodernizowano:

 •  budynki gospodarcze o powierzchni - 84,21 tys. m2
 • elementy infrastruktury technicznej, w tym place manewrowe - 114 tys. m2 oraz drogi dojazdowe o dł. 5 tys. m.

Założono 590 ha sadów oraz plantacji wieloletnich.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjenci działania utworzyli 720 pozarolniczych miejsc pracy , w tym 554 stałych oraz 166 sezonowych.
Najwięcej miejsc pracy powstało w usługach dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługach dla ludności oraz robotach i usługach budowlanych lub instalacyjnych.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Beneficjenci utworzyli 557 miejsc pracy związanych ze wspieranymi operacjami, z czego najwięcej dotyczyło:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 • usług dla ludności
 • robót i usług budowlanych lub instalacyjnych
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej


Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Wybudowano, przebudowano, wyremontowano 744,72 m² powierzchni budynków produkcyjnych.

Zakupiono różnego rodzaju sprzęt ruchomy i maszyny:

 • maszyny rolnicze, narzędzia, urządzenia oraz środki transportu (inne niż ciągniki) do produkcji roślinnej -221 szt.,
 • ciągniki -38 szt.,
 • maszyny, narzędzia, urządzenia i wyposażenie do produkcji zwierzęcej -28 szt.,


Odtworzono powierzchnię sadów i plantacji wieloletnich - 49,12 ha.