Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2020.256 ze zm., dalej jako Kpa),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46).

Przedmiot skargi i wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kpa).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).

O czym należy pamiętać?

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 § 3 Kpa). W przypadku wnoszenia skargi lub wniosku w imieniu innej osoby, osoba składająca skargę lub wniosek powinna przedstawić zgodę osoby na rzecz, której jest wnoszona.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych (art. 225 § 1 Kpa).

Wymogi formalne skargi i wniosku

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 Kpa).

Skarga lub wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • treść skargi lub wniosku określając przy tym przedmiot wnoszonej sprawy

WAŻNE!
Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jak i gdzie można złożyć w ARiMR skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia (art. 228 i art. 242  Kpa).

Skargę lub wniosek można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej ARiMR wybierając dogodną dla wnoszącego sprawę formę, tj.:

 • pisemnie – przesyłając na adres siedziby ARiMR lub składając osobiście w biurze podawczym w godzinach pracy danej jednostki organizacyjnej ARiMR:
  • adres siedziby Centrali ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
  • adresy poszczególnych jednostek terenowych ARiMR z podziałem na województwa dostępne są w zakładce – otwórz,
 • faksem (nr Centrali ARiMR 22 318 53 41),
 • ePUAP (elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej)
 • pocztą elektroniczną:
  • adres e-mail Centrali ARiMR: info@arimr.gov.pl,
  • adresy e-mail jednostek terenowych ARiMR dostępne są w zakładce – otwórz,
 • ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę lub wniosek oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

WAŻNE!
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną przyjęcia interesantów w ARiMR w sprawie skarg lub wniosków zostały zawieszone.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 do 16:30, po uprzednim umówieniu, przez osobę zainteresowaną terminu spotkania, przyjmują:

- w Centrali ARiMR – w imieniu Prezesa ARiMR – Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej lub jego zastępca.
- w Oddziale Regionalnym ARiMR – Dyrektor OR, samodzielnie lub przez wyznaczonego zastępcę.
- w Biurze Powiatowym ARiMR – Kierownik BP, samodzielnie lub przez wyznaczonego zastępcę.

W pozostałe dni tygodnia, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych ARiMR, w godz. od 07:30 do 15:30, po uprzednim umówieniu, przez osobę zainteresowaną terminu spotkania, interesantów w sprawach skarg i wniosków, przyjmują:

 • w Centrali ARiMR – Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej lub jego zastępca,
 • w Oddziale Regionalnym ARiMR – Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej OR,
 • w Biurze Powiatowym ARiMR – Kierownik BP lub wyznaczony zastępca.

W celu umówienia terminu spotkania, należy skontaktować się odpowiednio z daną jednostką organizacyjną ARiMR dzwoniąc do sekretariatu pod numer:

 • Centrala ARiMR (tel. 22 595 08 04),
 • Oddziały Regionalne ARiMR oraz Biura Powiatowe ARiMR dostępne są w zakładce – otwórz.

Termin załatwienia skargi i wniosku

Skarga lub wniosek powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, licząc od dnia ich wpływu do ARiMR, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego sprawę – w formie pisemnej.

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Rozdziale 2 Działu VIII Kpa.

WAŻNE!
W przypadku złożenia przez skarżącego lub wnoszącego ponownej skargi lub wniosku, niezawierających nowych okoliczności w stosunku do poprzedniej skargi lub wniosku, która w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana z bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na tę skargę lub wniosek – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego lub wnoszącego.