INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej: "RODO" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1 lub za pośrednictwem ePUAP.

3.    Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i tak, w zakresie:
     a)    obsługi wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, wniosków o dofinansowanie oraz innych wynikających z realizowanych przez ARiMR programów pomocowych – na podstawie stosownych ustaw oraz rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy w ramach danego programu,
     b)   obsługi skarg, wniosków – na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46),
     c)   obsługi petycji – na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870).

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody przez Panią/Pana wyrażonej.

5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 i 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
     a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
     b)    podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
     1)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
     2)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
     3)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
      a)    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      b)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (dotyczy przypadku przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 4, tj. w interesie publicznym),
      c)    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (dotyczy przypadku opisanego w pkt 4 – przetwarzanie za zgodą),
     d)    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     e)    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     a)    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     b)    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
     c)    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
     d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   5)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w sposób zautomatyzowany,
   6)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

9.    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją poszczególnych zadań, o których mowa w pkt 3 a), znajdują się na formularzach właściwych wniosków oraz dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadań.

11.    Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na podstawie Pani/Pana zgody, znajdują się w miejscu ich pozyskiwania (formularze internetowe, wnioski, itp.).