Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi realizuje zadania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi obejmujące politykę kadrową, płacową, socjalną pracowników Agencji oraz odpowiada za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

  • opracowywania rozwiązań systemowych z zakresu zatrudniania i wynagradzania;
  • opracowywania wielkości zatrudnienia Centrali, oddziałów regionalnych i biur powiatowych oraz nadzoru nad jej realizacją;
  • nadzoru nad realizacją budżetu wynagrodzeń Agencji;
  • nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników;
  • prowadzenia spraw osobowych pracowników Centrali, dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców;
  • prowadzenia ewidencji wyjazdów służbowych oraz prowadzenia rejestru i wystawiania pracownikom Centrali Agencji delegacji służbowych zagranicznych;
  • prowadzenia spraw dotyczących wypłat wynagrodzeń pracowników Agencji z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokonywania z tym związanych wewnętrznych i zewnętrznych rozliczeń;
  • prowadzenia ewidencji i korespondencji w zakresie nakazów płatniczych dotyczących pracowników oraz zleceniobiorców, dokonywania potrąceń z tego tytułu oraz przekazywania potrąconych kwot, na wskazany przez organ dokonujący zajęcia rachunek bankowy;
  • prowadzenia spraw socjalnych pracowników, w tym naliczania i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • wykonywania zadań i czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • analizy rynku pracy, przeprowadzania rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy;
  • opracowywania, wdrażania i koordynacji realizacji systemów okresowych ocen pracowników Agencji;
  • współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także obsługi kontroli przeprowadzanych przez te podmioty;
  • współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi;
  • prowadzenia spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Centrali Agencji obejmujących szkolenia indywidualne, grupowe oraz inne formy kształcenia;
  • tworzenia planów szkoleń i budżetu w zakresie szkoleń organizowanych przez ten departament;
  • zawierania umów oraz ich rozliczanie z pracownikami korzystającymi ze środków finansowych Centrali Agencji przeznaczonymi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • obsługi praktyk studenckich w Centrali Agencji w porozumieniu ze szkołami oraz staży dla bezrobotnych w tym absolwentów szkół wyższych we współpracy z urzędami pracy;
  • prowadzenia rozliczeń z bezosobowego funduszu płac z tytułu zawartych przez Agencji umów zleceń/umów o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami Agencji;
  • rozliczania wypłat świadczeń socjalnych dla pracowników Agencji;
  • prowadzenia rozliczeń z zewnętrznymi instytucjami (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy) a także obsługi kontroli przeprowadzanych przez te podmioty;
  • prowadzenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych dla służby bhp;
  • nadzoru nad realizacją planów szkoleń oraz budżetu w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oddziałów regionalnych;
  • współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi szkoleniowe.

Dyrektor

Maciej Stojek 

Sekretariat
tel.: 22 318-40-30,  fax: 318-54-34.