Departament Zarządzania Należnościami - nadzoruje Renata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Zarządzania Należnościami realizuje zadania w zakresie rozliczania i dochodzenia należności Agencji, przygotowywania decyzji lub umów w sprawie umarzania, rozkładania na raty należności, odraczania terminów płatności. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • zarządzania procesem dochodzenia należności przypadających Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • prowadzenia przekazanych spraw w celu wszczęcia i przeprowadzenia procesu dochodzenia należności, od komórek organizacyjnych Agencji oraz podmiotów realizujących zadania delegowane;
 • prowadzenia procesu dochodzenia należności w ramach przekazanych przez Agencję Rynku Rolnego spraw, w których Agencja Rynku Rolnego dochodziła należności do dnia 31.08.2017r., oraz prowadzenia procesu dochodzenia należności w sprawach, w których należności od dnia 01.09.2017r. ustala Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • współpracy z bankami w zakresie obsługi środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR) oraz umów przed powstaniem tego funduszu;
 • współpracy z bankami oraz z podmiotami realizującymi zadania delegowane w zakresie dochodzonych należności;
 • prowadzenia ksiąg dłużników z tytułu środków wydatkowanych w ramach Programu SAPARD, programów Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013", Programu "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020, rejestru dłużników z tytułu środków wydatkowanych w ramach Funduszy Strukturalnych oraz rejestru dłużników z tytułu programów krajowych;
 • nadzoru nad oddziałami regionalnymi ARiMR w zakresie dochodzenia i rozliczania należności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 • dokonywania potrąceń lub pomniejszeń płatności realizowanych przez Agencję;
 • wykonywania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, naprawczego, restrukturyzacyjnego i likwidacyjnego;
 • autoryzacji i ewidencji kosztów dochodzenia należności;
 • monitorowania należności i przekazywania do właściwych komórek organizacyjnych Agencji oraz podmiotów realizujących zadania delegowane bieżących informacji o ich stanie i prowadzonych działaniach;
 • przygotowywania decyzji, umów i oświadczeń w sprawie umarzania, rozkładania na raty należności, potrącania należności, odraczania terminów płatności;
 • zajęć wierzytelności i praw oraz cesji w umowach z kontrahentami Agencji;
 • sporządzania dyspozycji płatności z tytułu spłat kapitału i odsetek windykowanych pożyczek przeznaczonych dla pracodawców na tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 20 tysięcy mieszkańców, udzielonych ze środków Funduszu Pracy;
 • nadzoru nad dochodzeniem przez banki należności Agencji;
 • przeprowadzania kontroli w Bankach współpracujących z Agencją na podstawie zawartych umów przy udzielaniu pomocy ze środków krajowych w zakresie prawidłowości dochodzenia należności ARiMR finansowanych w całości ze środków krajowych, a także wizytacji i kontroli u dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu środków otrzymanych w ramach pomocy krajowej.

Dyrektor

Andrzej Bieńkowski


Sekretariat
tel.: 22 595-04-00, fax: 22 318-54-09.