Departament Wsparcia Rybactwa - nadzoruje Tomasz Kuśnierek p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR

Departament Wsparcia Rybactwa realizuje zadania dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach:

Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie:

Priorytetu 1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;

Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy;

Priorytetu 3 - Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

Priorytetu 5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania;

Priorytetu 6 - Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.

W ramach realizacji PO RYBY 2014-2020 Departament:

  • udziela informacji o zasadach i warunkach korzystania z pomocy,
  • opracowuje, aktualizuje oraz udostępnia wzory dokumentów aplikacyjnych (wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność) wraz z instrukcjami ich wypełniania
  • udostępnia wzory umów o dofinansowanie opracowane przez Instytucję Zarządzająca,
  • wydaje interpretacje i informuje oddziały regionalne Agencji o szczegółowych zasadach przyznawania i rozliczania pomocy finansowej oraz wydaje interpretacje w zakresie stosowania procedur;
  • opracowuje i aktualizuje procedury obsługi wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz inne procedury związane z obsługą tych wniosków,
  • rozpatruje wnioski o dofinansowanie, zawiera z beneficjentami umowy o dofinansowanie oraz weryfikuje wnioski o płatność w zakresie działań obsługiwanych w departamencie,
  • rozpatruje środki zaskarżenia składane w ramach działań wdrażanych przez departament,
  • przygotowuje sprawozdania, raporty, monitoruje rzeczowy postęp wdrażania programu oraz stopień wykorzystania przyznanych funduszy.

Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013" w zakresie:

Osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej,

Osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury,

Osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi.

W ramach realizacji PO RYBY 2007-2013 Departament w szczególności udziela informacji beneficjentom o zobowiązaniach  wynikających z podpisanych z Agencją umów przyznania pomocy, udziela informacji Oddziałom Regionalnym Agencji  w zakresie stosowania instrukcji i procedur oraz rozpatruje odwołania oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy składane przez beneficjentów PO RYBY 2007-2013.

Dyrektor

Bartłomiej Kandziak

Sekretariat
tel.: 22 318-46-70, 22 318-46-71.