Departament Wsparcia Krajowego - nadzoruje Renata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Wsparcia Krajowego realizuje zadania Agencji dotyczące wykorzystania środków z budżetu krajowego, kontroli podmiotów uczestniczących w programach pomocy krajowej oraz podmiotów otrzymujących pomoc związaną z ponoszeniem przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • stosowania dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych oraz częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników;
 • udzielania przez Agencję gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych oraz kredytów klęskowych;
 • udzielania przez Agencję poręczeń spłaty kredytów studenckich;
 • finansowania lub dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne;
 • udzielanie jednorazowych pomocy ad hoc (np. związanych z  niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, ekonomicznymi);
 • realizacja programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015 - 2018;
 • udzielania pomocy na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych;
 • wsparcia zalesień gruntów rolnych, dokonanych w latach 2002 - 2003;
 • rozpatrywania wniosków banków o realizację udzielonych poręczeń i gwarancji;
 • przeprowadzania kontroli w jednostkach zewnętrznych, w szczególności w bankach oraz w podmiotach współpracujących przy udzielaniu pomocy ze środków krajowych, w zakresie realizacji zawartych z Agencją umów oraz u beneficjentów uczestniczących w programach pomocy krajowej;
 • interpretacji przepisów prawa i informowania beneficjentów pomocy oraz podmiotów współpracujących z Agencji o szczegółowych zasadach i warunkach korzystania z pomocy;
 • przygotowywania i zawierania umów z podmiotami współpracującymi z Agencją w zakresie udzielania i otrzymywania pomocy pochodzącej z budżetu krajowego;
 • wydawania zezwoleń na wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Agencji jako zabezpieczenie spłaty udzielonej pomocy finansowej;
 • wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

p.o. Dyrektora
Bożena Polak

Sekretariat:
tel.: 22 318-48-50, fax: 22 318-53-86.